Strona główna>Oferta>Analizy przedinwestycyjne>Analiza zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Cel

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków poprzez zastosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii
Opracowania cząstkowe na potrzeby certyfikacji budynków w systemach BREEAM i LEED

Zakres

 • Określenie listy technologii oraz nośników energii możliwych do zastosowania w rozpatrywanym budynku
 • Wybór nośników energii oraz stosowanych technologii, przy uwzględnieniu warunków przyłączenia do sieci, niezawodności i warunków dostaw poszczególnych nośników energii w miejscu lokalizacji budynku
 • Porównanie wybranych rozwiązań pod względem ekonomicznym oraz wpływu na środowisko
 • Opracowanie raportu  prezentującego wyniki analizy
 • Spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku
 • w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Proces wyboru systemu zaopatrzenia budynku w energię przebiega według poniższego schematu.

Zakres analizy jest dostosowany do stopnia złożoności projektowanego budynku oraz rodzaju możliwych do zastosowania technologii. Przyjęto następujący zakres analizy pod względem środowiskowym i ekonomicznym:

 • Dla budynków bez chłodzenia i gdy żaden z rozpatrywanych przypadków nie przewiduje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należy określić wyłącznie emisję i koszty związane z zaopatrzeniem budynku w ciepło.
 • Dla budynków z chłodzeniem i gdy żaden z rozpatrywanych przypadków nie przewiduje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, należy określić emisję i koszty związane
 • z zaopatrzeniem w energię cieplną i chłodniczą na cele klimatyzacji.
 • Gdy w co najmniej jednym rozpatrywanym przypadku występuje skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, należy uwzględnić również emisję i koszty związane z zaopatrzeniem budynku w energię elektryczną.
 • Emisja określana jest zgodnie z PN-EN 15603:2008 (U), zaś kryterium ekonomicznym jest koszt w cyklu życia (LCC).

Referencje

Dwa budynki firmy Ghelamco - opracowanie na potrzeby oceny BREEAM

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Wiszniewski
awiszniewski@nape.pl
tel. 22 505-46-43

Jerzy Kwiatkowski
jkwiatkowski@nape.pl
tel. 22 505-47-41