Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

piątek, 18 stycznia 2019

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

W poniższej publikacji redakcja materiałów informacyjnych NAPE podjęła próbę opracowania praktycznej syntezy wszystkich dostępnych informacji dotyczących programu dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych uruchomionego we wrześniu tego roku. Przedstawiciele naszej redakcji przekazują wiedzę uzyskaną w wyniku analizy oficjalnych publikacji, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz z innych dostępnych źródeł. Artykuł ten będzie systematycznie uzupełniany o kolejne potwierdzone informacje i praktyczne wskazówki dotyczące możliwości skorzystania z tego dofinansowania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony.


Główne założenia programu:

11 września nastąpiła inauguracja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Głównym celem programu jest walka ze smogiem, w tym zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Osoby fizyczne, tj. właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które planują je dopiero wybudować, mogą ubiegać się o dofinansowanie (bezzwrotne dotacje i/lub pożyczki) na termomodernizację budynków, która pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu będzie można otrzymać wsparcie finansowe na kompleksowe działania związane z modernizacją budynków, w tym m.in.:

 • zaizolowanie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę źródeł ciepła starej generacji (pieców i kotłów na paliwa stałe) - nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe,
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, urządzeń i instalacji (spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego),
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna),
 • zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia, w tym m.in.: audyt energetyczny budynku (przed realizacją przedsięwzięcia) - lub uproszczona analiza energetyczna, branżowa dokumentacja projektowa.

Planuje się, aby w ciągu 10-ciu lat przeznaczyć 103 mld zł (w formie bezzwrotnej - dotacje: 63,3 mld zł oraz w formie zwrotnej - pożyczki: 39,7 mld zł) na działania związane z programem. Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Zakłada się, że od 3 do 4 mln domów jednorodzinnych skorzysta z pomocy i zwiększy swoją efektywność energetyczną, a to z kolei w znacznym stopniu poprawi jakość powietrza w Polsce. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z szacunkami ekspertów (raport Air quality In Europe 2017), z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera rocznie nawet 45-50 tys. osób. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń (PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu) jest sektor bytowo-komunalny.


Gdzie można zapytać o szczegóły?

4 września 2018 roku rozpoczął się cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych, przygotowanych przez resort środowiska, które składają się z trzech bloków tematycznych:

 • część pierwsza dotyczy edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie,
 • część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • część trzecia informuje jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Eksperci pojawią się w każdej polskiej gminie. Aktualny harmonogram spotkań można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Nabór wniosków ruszył 19 września 2018 roku. Aktualnie wnioski są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na stronach WFOŚiGW (tam również znajduje sie wszelka dokumentacja, wnioski oraz wzory umów), a po około miesiącu będzie można je składać również poprzez formularze papierowe. Wnioski będą rozpatrywane przez właściwe terytorialne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będą pomagały zainteresowanym we wszystkich formalnościach, w tym przy przygotowywaniu wniosków. Jednym z etapów jest wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi, czy budynek jest w takim stanie, jaki opisano we wniosku. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy ma trwać nie więcej niż trzy miesiące, natomiast dwa lata będzie wynosił okres, w którym beneficjenci będą musieli wykonać i rozliczyć inwestycję. Podpisywanie umów zakończy się 31 grudnia 2027 roku, natomiast zakończenie wszystkich prac objętych umową 30 czerwca 2029 roku. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a wnioski będą oceniane na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW. Co najmniej raz do roku dokonywany będzie przegląd programu w celu zweryfikowania efektywności uzyskiwanych rezultatów i efektów oraz dostosowania do nowych wymagań co do jakości montowanych urządzeń.


Jakie dofinansowanie i na co można uzyskać?

Warunkiem podstawowym wzięcia udziału w programie jest:

 • wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu – dla budynków istniejących,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – dla budynków nowo budowanych.

Czy trzeba wykonać audyt, aby ubiegać się o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze można wykonać profesjonalny audyt energetyczny, albo wypełnić uproszczony formularz (może to zrobić właściciel budynku). Pomimo tego, że uproszczona analiza jest wystarczająca do ubiegania się o dofinansowanie, to zaleca się wykonać profesionalny audyt energetyczny. Profesjonalnie wykonany audyt to usługa o charakterze doradczym, który pomoże inwestorowi wybrać optymalny sposób wykonania termomodernizacji. Audyt energetyczny dokładnie opisuje charakterystykę energetyczną budynku, przedstawia możliwe do wykonania przedsięwzięcia, które zmniejszą zużycie energii oraz koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Porady doświadczonego audytora powinny pozwoilć na realiazcję prac w sposób optymalny kosztowo, a wybór technologii powinien byc dopasowany do indywidualnych potrzeb inwestora. W ten sposób można uniknąć wydatków na modernizacje, które okażą się kłopotliwe eksploatacyjnie lub wręcz nie działające prawidłowo. Należy również podkreślić, że wykonanie audytu może być współfinansowane z dotacji lub/i pożyczki. Poniżej znajdują się maksymalne koszty dokumentacji, aby można było je współfinansować.

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem szt. do 1000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł

Warunki dofinansowania:

 • minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł,
 • maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł,
 • jeżeli koszty przekroczą powyższą kwotę, dodatkowe koszty można pokryć z dofinansowania w formie pożyczki,
 • planowany okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (maks. do 30 czerwca 2029 roku),
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (najwcześniej 1 stycznia 2018 roku),
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • wyłącznie w formie dotacji,
 • lub wyłącznie w formie pożyczki,
 • lub w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania będzie zależała od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i może wynosić nawet 90 proc. kosztów. Osoby, które nie będą miały pozostałej części pieniędzy, potrzebnych na pokrycie działań modernizacyjnych, będą mogły ubiegać się o specjalną pożyczkę na ten cel.

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę w zł Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
I do 600 do 90 % do 10 %
II 601-800 do 80 % do 20 %
III 801-1000 do 70 % do 30 %
IV 1001-1200 do 60 % do 40 %
V 1201-1400 do 50 % do 50 %
VI 1401-1600 do 40 % do 60 %
VII powyżej 1600 do 30 % do 70 %

W zakresie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej kosztem kwalifikowanym jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia, wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w oparciu o formuły tam umieszczone. Koszty przekraczające określone wartości stanowią koszt niekwalifikowany. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących pozostałe koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne”. (znajdują się one równiez poniżej)

Działania (oprócz dokumentacji) na które można uzyskać dotacje z programu?

  Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych m2 powierzchni do 2000 zł

 

  Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw zestaw do 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw zestaw do 15 000 zł
Pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
Kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 30 000 zł
Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej


W najbliższym czasie planowane jest również uruchomienie, w bankach zaangażowanych w program, specjalnej linii telefonicznej dedykowanej wyłącznie programowi „Czyste Powietrze”.


Aktualności:

20 września 2018: Jak podało Ministerstwo Środowiska, osoby, który złożyły już wniosek o dofinansowanie z programu Czyste powietrze, mogą otrzymać dotację około stycznia/lutego 2019. Według danych warszawskiego WFOŚiGW, tylko w pierwszym dniu na portalu beneficjenta w województwie mazowieckiem zarejestrowało się około 700 osób (co jest równoznaczne z potencjalnym zainteresowaniem programem).

2 października 2018 - ULGA TERMOMDOERNIZACYJNA: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tak jak wcześniej informowano, projekt wprowadza ulgę podatkową (tzw. ulgę termomodernizacyjną), której celem jest zachęcenie osób fizycznych do przeprowadzenia termomodernizacji w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Od 1 stycznia 2019 roku, z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT, będący jednocześnie właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy płacą podatek:

 • według skali podatkowej,
 • 19-proc. stawki podatku oraz
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) 23 proc. wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przy limicie ogólnej kwoty odliczeń na poziomie 53 tys. zł (co odpowiada wydatkom w wysokości 230,5 tys. zł.). Od dochodu będzie można odliczyć m.in. koszt materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją praz termomodernizacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa. Z ulgi nie mogą jednak skorzystać ci podatnicy, którzy korzystali już z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

2 października 2018: Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, poinformował, że przez pierwsze 2 tygodnie trwania programu Czyste Powietrze złożono już ok. 2 tys. wniosków o pomoc finansową. Najwięcej wniosków złożono na Śląsku, a na drugim miejscu na Mazowszu.

10 października 2018: W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu Czyste Powietrze. Jak poinformował Piotr Woźny, od 19 września na portalach beneficjentów zarejestrowało się ok. 40 tys. osób, z czego około 4,5 tys. złożyło wnioski. 

"Plan kolejnych działań rządu w ramach realizacji programu Czyste Powietrze na kolejne 6 miesięcy to przede wszystkim:

 • wdrożenie i optymalizacja systemu regulacji wspierających walkę ze smogiem komunikacyjnym,
 • wdrożenie systemu kontroli jakości paliw stałych we współpracy z Inspekcją Handlową, UOKiK i Krajową Administracją Skarbową,
 • wdrażanie nowelizacji ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów - zawieranie umów o współpracę z miastami z list WHO,
 • budowa prototypu bazy inwentaryzacyjnej kotłów na paliwa stałe (konsorcjum MPiT, Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Łączności, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytut Ochrony Środowiska) oraz otoczenia prawnego tej bazy,
 • wsparcie rozwoju branży ciepłowniczej jako źródła ciepła dla budynków wielorodzinnych."

Więcej informacji nt. zrealizowanych celów programu Czyste Powietrze


19 października 2018: Złożono już ponad 6,2 tyś. wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.


23 października 2018: Liczba złożonych wniosków wzrosła do 7,5 tyś. Najwięcej złożono ich na Mazowszu i Śląsku.


6 listopada 2018: Wiceminister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że złożono już ponad 10 tys. wniosków w Programie Czyste Powietrze, a potencjalnych zainteresowanych udziałem w programie jest ponad 50 tys osób.


18 grudnia 2018: Program Czyste Powietrze przeszedł na nowy etap wdrażania. NFOŚiGW podpisał z 16 funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie, udostępniając fundusze w wysokości 875 mln zł przeznaczone na dotacje, a także 185 mln zł na preferencyjne pożyczki.


21 listopada 2018: Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w programie “Czyste Powietrze” złożono ponad 12,5 tysiąca wniosków. W tym czasie zarejestrowano ponad 70 tys. kont na stronie internetowej programu.


2 stycznia 2019: Tymczasowo wstrzymano nabór wniosków prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.


17 stycznia 2019: NFOŚiGW wznowił nabór wniosków w programie Czyste Powietrze.


W kwestiach związanych ze wsparciem w ramach programu, zachęcamy do kontaktu z:  

Zbigniew Kondraciuk: zbkondraciuk@interia.pl


Bibliografia:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/program_czyste_powietrze.pdf

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/warunki_techniczne.pdf

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ulga-termomodernizacyjna-od-2019-r-nowa-ulga-podatkowa-mialaby-przypominac-dawna-ulge-remontowa-aa-jWvo-DXam-9HGL.html

https://www.prawo.pl/podatki/ulga-podatkowa-na-termomodernizacje-jest-projekt-ustawy,308364.html

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/trzy-filary-rzadowego-planu-walki-ze-smogiem-zrealizowane-kolejne-wyzwanie-to-redukcja-smogu-komunikacyjnego-podsumowanie-stanu-realizacji-programu-czyste-powietrze/

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1311,duze-zainteresowanie-programem-priorytetowym-czyste-powietrze.html

https://www.energetyka24.com/smog/wiceprezes-nfosigw-juz-75-tys-wnioskow-o-pomoc-z-programu-czyste-powietrze

fotografia: Krystian Maj / KPRM/ www.flickr.com


Harmonogram spotkań:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/

0 Komentarze

 

Zostaw swój komentarz

Redakcja strony internetowej NAPE.PL informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników strony internetowej NAPE.PL. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych na stronie internetowej NAPE.PL.