Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 07 lipca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez dr inż. Andrzeja Wiszniewskiego, prezesa Narodowej Agencji Poszanowania Energii dla magazynu Warunki Techniczne.PL. Z rozmowy możemy się dowiedzieć m.in. o historii organizacji, o działaniach związanych z promocją zrównoważonego budownictwa i poszanowania energii, ale także o roli NAPE w pracy nad standardem energetycznym budynków w Polsce.


Jaką działalność prowadzi NAPE? Jakie znaczenie ma dla rozwoju sektora budownictwa w Polsce funkcjonowanie Agencji?

Narodowa Agencja Poszanowania Energii jest firmą ekspercką w dziedzinie efektywności energetycznej. Głównym nurtem naszej działalności jest doradztwo inwestycyjne, obejmujące przygotowanie koncepcji technicznych, pomoc inwestorom w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Współpracujemy z inwestorami, firmami deweloperskimi oraz pracowniami architektonicznymi już od etapu tworzenia koncepcji, ustalania warunków konkursów na projekty, poprzez proces projektowania do weryfikacji ofert. Zwracając się do nas, klient może liczyć na kompetentne doradztwo, jak wdrożyć swój pomysł najefektywniej, a jeżeli jest to uzasadnione – jak znaleźć środki dodatkowe, które wspomogłyby planowaną inwestycję. Działamy równolegle zarówno na rzecz odbiorców końcowych, jak również dla strony podażowej. Naszymi klientami z jednej strony są m.in. samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, przedstawiciele sektora MŚP, a także – deweloperzy, dostawcy urządzeń i energii, projektanci czy firmy wykonawcze z drugiej strony.

Uczestniczymy również jako partner w projektach międzynarodowych. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt takich projektów finansowanych z różnych programów. Najpierw były to środki PHARE, SAVE, Inteligentna Energia dla Europy, Programy Regionalne, później V, VI i VII Program Ramowy UE, obecnie realizujemy kilka projektów w ramach programu H2020.

Wykonujemy audyty energetyczne zakładów przemysłowych, ale również audyty efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”. Niedawno zakończyliśmy realizację projektu EMPI, dotyczącego wdrażania systemu zarządzania energią ISO 50001 w przemyśle. Projekt finansowany był z Funduszu Norweskiego w ramach współpracy dwustronnej, a naszym partnerem była firma Norsk Energi. Dzięki realizacji tego projektu nabraliśmy doświadczenia i oferujemy usługi polegające na przygotowaniu do wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001 w zakładach przemysłowych i samorządach.

Opracowaliśmy metodykę oraz wydajemy ”Rekomendacje NAPE”, w których jako niezależna strona oceniamy rozwiązania technologiczne dla budynków pod względem efektywności energetycznej. Jest to usługa, którą wykonujemy na zlecenie zainteresowanych producentów i która cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Zajmujemy się również oceną oddziaływania budynków na środowisko w systemach oceny LEED i BREEAM.

Przez te wszystkie lata, staraliśmy się wyprzedzać rzeczywistość. Nasz system działania opierał się na tym, by kreować rynek, a nie podążać za trendami. Jeżeli spodziewamy się, że jaki fragment rynku się otworzy, przygotowujemy się, opracowując nowe produkty oraz sposoby ich wdrożenia.

Jakie wydarzenia ostatnich 5 lat można uznać za najważniejsze? Co było największym sukcesem NAPE? Czego nie udało się zrealizować lub realizujecie Państwo z pewnym opóźnieniem?

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat było przełamanie bariery świadomości dotyczącej istnienia zjawiska smogu oraz tego, że niski standard budownictwa mieszkaniowego oraz brak standardów jakości stosowanych paliw i urządzeń do ich spalania są za to odpowiedzialne. Nie my przełamaliśmy tę barierę, ale cieszymy się, że w tym procesie uczestniczyliśmy. Sukcesem NAPE, nie tylko z ostatnich 5 lat, jest zbudowanie i utrzymanie statusu kompetentnej, niezależnej instytucji na rynku efektywności energetycznej. Udaje się to przede wszystkim dzięki zespołowi wspaniałych i kompetentnych pracowników i współpracowników oraz dobrej współpracy z bliźniaczymi organizacjami w Polsce, działających w ramach Stowarzyszenia SAPE. Niestety, nie udało się do tej pory poprawić systemu Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków. Uczestniczymy w tym procesie i mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyczynią się w niedługim czasie do nowelizacji metodyki i pełnego wdrożenia najnowszej wersji dyrektywy EPBD.

Jakie są nowe trendy i kierunki rozwoju oszczędzania energii? Czy rozwój techniczno-technologiczny ma dominujący wpływ na kształtowanie standardu energetycznego budynków, czy też może istnieją inne ważniejsze czynniki? Jeśli tak, to jak można je zdefiniować?

Zrównoważone budownictwo to nie tylko standard energetyczny. Pojęcie to nie ogranicza się wyłącznie do rozwiązań technologicznych, zużycia energii w okresie użytkowania budynku, nie powinno również dotyczyć tylko obiektów, to także społeczność, która bierze udział w projektowaniu, wznoszeniu, użytkowaniu aż po rozbiórkę i zagospodarowanie materiałów, czyli w całym cyklu życia obiektów. Zrównoważone budownictwo to przede wszystkim przestrzeń, w której chętnie chcielibyśmy żyć, zatem mówimy tu o rozwiązaniach w skali osiedla, dzielnicy czy miasta.

Zrównoważone osiedle, dzielnica czy miasto powinna pełnić rolę zarówno społeczną, jak i środowiskową, koncentrując się na łączeniu różnych pokoleń lub grup społecznych poprzez wspólny cel – stworzenie efektywnej energetycznie przestrzeni architektonicznej (wraz z infrastrukturą technologiczną), spełniającej postulat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koncepcja zrównoważonego budownictwa łączy ze sobą korzyści płynące z inteligentnego wykorzystania innowacyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii zintegrowanych z „pasywną” architekturą w celu uzyskania bardziej zdrowych budynków, ergo zdrowego społeczeństwa oraz rozwiązań przyjaznych dla środowiska, przystosowanych do zmieniającego się klimatu.

Jakie są ograniczenia w projektowaniu charakterystyki energetycznej budynków? Na co powinny zwracać główną uwagę projektanci budynków?

Podstawowym ograniczeniem w projektowaniu charakterystyki energetycznej budynku jest konieczność pogodzenia różnych, wydawałoby się sprzecznych, celów: niskiego zapotrzebowania na energię, zapewnienia komfortu cieplnego i funkcjonalności budynku oraz rozsądnych nakładów inwestycyjnych. Wymaga to dość rozległej wiedzy i konieczności współpracy specjalistów, reprezentujących różne branże. NAPE zatrudnia tego rodzaju specjalistów.

Jak standard energetyczny budynków koresponduje z ideą zrównoważonego budownictwa?

Po pierwsze inaczej zdefiniowany, dotyczący cyklu życia i nie ograniczający się wyłącznie do zużycia energii, po drugie możliwie wysoki.

Jakie zadania podejmowane są aktualnie przez NAPE w celu promocji poszanowania energii?

Obecnie uczestniczymy w inicjatywie Komisji Europejskiej „Inteligentne finanse na rzecz inteligentnych budynków”, w ramach której koordynowaliśmy organizację dwóch okrągłych stołów (Forum SEI), poświęconych finansowaniu efektywności energetycznej w Polsce. Celem tych imprez była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do finansowania inwestycji w efektywność energetyczną. Rezultatem tych spotkań były wypracowane wspólnie z uczestnikami rekomendacje w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej w tym zakresie. Obecnie będziemy kontynuować te działania na poziomie regionów, w ramach projektu H2020 „RoundBaltic”.

Od 2018 roku realizujemy szereg projektów finansowanych z Klimate–KIC poświęconych rozwojowi nowych form finansowania inwestycji energooszczędnych: ESCO dla Samorządów, EU-PUBREP czy System kontraktowania energetycznego w celu stymulowania głębokiej modernizacji budynków w miastach w ramach Citi Finance Lab. Jesteśmy również współautorami raportu „Building Market Brief – Poland” opisującego w sposób zwięzły i rzetelny aktualny stan oraz prognozę polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego do 2050 roku.

Nasi przedstawiciele biorą udział jako prelegenci oraz paneliści w większości najważniejszych wydarzeń publicznych w sektorze efektywności energetycznej. Aktywność NAPE jest na bieżąco prezentowana na naszej stronie internetowej. Znaleźć tam można na przykład cotygodniowy „Energetyczny przegląd prasy”.

Czy NAPE angażuje się w tworzenie wzorców, przykładów i standardów zalecanych do wykorzystania przy projektowaniu i wykonywaniu budynków?

Tak, na wielu płaszczyznach. Przykładowo, nasi przedstawiciele biorą udział w pracach Komitetów Technicznych PKN czy SNB. Wykonujemy ekspertyzy będące podstawą do zmian w obowiązujących przepisach budowlanych, uczestniczymy w projektach międzynarodowych H2020, których rezultaty będą w przyszłości podstawą do nowelizacji Dyrektywy EPBD (Projekt X-tendo) czy też przyczynią się do tworzenia lokalnych „Energetycznych społeczności”.

Jaka jest rola NAPE w edukacji projektantów, użytkowników, producentów wyrobów budowlanych?

Edukacją zajmowaliśmy się od początku działalności. Powstał wtedy ośrodek szkoleniowy NAPE, który we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii prowadził kursy dla kandydatów na audytorów energetycznych, a po utworzeniu przy NAPE oddziału amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Energetyków (AEE) – kursów na Certyfikowanych Zarządców Energią (CEM), także internetowych. W chwili obecnej ten zakres naszej działalności realizuje nasz główny akcjonariusz, Fundacja Poszanowania Energii, we współpracy ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych.

Kierowaliśmy kampanią informacyjno-edukacyjną dla samorządów i użytkowników budynków i mieszkań pt. „Mądry Polak przed budową – Dom przyjazny”, w ramach której wydanych zostało szereg broszur, plakatów oraz ulotek, które dystrybuowane były do kilku tysięcy odbiorców instytucjonalnych w samorządach, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Po kilku latach usilnej pracy wielu instytucji, w tym naszej, ludzie w końcu uwierzyli, że efektywność energetyczna, w szczególności termomodernizacja budynków, ma sens. Nie dość, że poprawia się warunki życia, to prowadzi to do zmniejszenia opłat za ciepło. Naszą naczelną zasadą jest, żeby nie robić jej bez sensu, tylko w sposób planowy i w racjonalnym zakresie, stąd wprowadzenie zasady, aby każda inwestycja była poprzedzona wykonaniem audytu energetycznego. W tej chwili nikogo nie trzeba namawiać, przekonywać, że termomodernizacja budynku czy też wymiana urządzeń jest racjonalnym i opłacalnym działaniem. Dzisiaj to raczej Fundacja Poszanowania Energii oraz Zrzeszenie Audytorów Energetycznych pełnią rolę edukacyjną. Naszym udziałem jest wsparcie merytoryczne tych instytucji poprzez udział naszego zespołu w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych.

Czy NAPE współpracuje z podobnymi agencjami w innych państwach? Czy NAPE jest członkiem jakiś organizacji międzynarodowych? Jaki jest udział NAPE w działaniach takich organizacji?

Realizując projekty międzynarodowe, których mamy już kilkadziesiąt na koncie, w naturalny sposób mamy i podtrzymujemy dobre kontakty z partnerami zagranicznymi, z którymi na bieżąco realizujemy kontrakty i przygotowujemy nowe pomysły. Od wielu lat jesteśmy członkiem „European Council For An Energy Effcient Economy”, a od 2018 – członkiem Klimate–KIC, organizacji skupiającej podmioty zajmujące się działalnością związaną z ochroną klimatu.

Uczestniczymy również w europejskiej inicjatywie szeregu firm i organizacji występującej pod nazwą „Coalition for higher ambition”, której celem jest lobbowanie na rzecz wzmocnienia działań Unii Europejskiej, mających na celu ochronę klimatu.

Jaka jest wizja działania i rozwoju NAPE w perspektywie najbliższych 5 lat?

Udało się nam zgromadzić bardzo kompetentny zespół zarówno doświadczonych, jak i młodych, pełnych inicjatywy ekspertów, zatem podstawy do utrzymania dotychczasowej działalności i rozwoju mamy solidne.

Zakładając, dość bezpiecznie, że ceny energii będą rosnąć coraz szybciej, będziemy rozwiać naszą ofertę usług dla odbiorców końcowych: audyty, koncepcje i projekty modernizacji, ale przede wszystkim wdrażanie systemów zarządzania energią. Będziemy poszerzać zakres oferty kompleksowych usług dla inwestorów – od koncepcji technicznych, poprzez zapewnienie finansowania do nadzoru nad wykonawstwem, w tym w formule PPP.

Bardzo obiecującym kierunkiem przyszłej naszej działalności jest współpraca z deweloperami i projektantami przy tworzeniu koncepcji nowatorskich projektów inwestycyjnych z dziedziny zrównoważonego budownictwa.

Ponad 25 letnie doświadczenie z działalności uczy, że rynek efektywności energetycznej bywa bardzo kapryśny i trudno przewidzieć, jaki jego segment „zaskoczy” – staramy się to przewidzieć i odpowiednio przygotować.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Wywiad pojawił się na stronie internetowej: warunkitechniczne.pl. Magazyn Warunki Techniczne.PL jest bezpłatnym pismem skierowanym do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych tematyką przepisów techniczno-budowlanych oraz rozwojem nowoczesnych budynków.