Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Niniejsza prezentacja jest nieoficjalnym materiałem uzyskanym dzięki uczestnictwu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w "Koalicji na rzecz wyższych ambicji".

 • Komisja przedstawia zintegrowany wniosek dotyczący planu naprawczego i budżetu UE na 7 lat, który pomoże UE wyjść z kryzysu. Opiera się on na środkach nadzwyczajnych podjętych przez UE (ułatwienia regulacyjne (pakt stabilności i wzrostu), PPEF, CRII, pakiet 500 mld euro) i zawiera fundusz naprawczy, zapowiedziany w trakcie wyznaczania mapy drogowej dla wyjścia z kryzysu w ciągu najbliższych 7 lat.
 • Celem jest jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tworząc odporność i mocując podwójne przemiany (w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfrowej gospodarki) w strategii odbudowy uwzględniającej wnioski wyciągnięte z kryzysu.
 • Aby to osiągnąć, proponujemy zwiększyć obecnie wnioskowane wieloletnie ramy finansowe (MFF) aby lepiej ukierunkować je na osiągnięcie celu, w szczególności poprzez włączenie tymczasowego ukierunkowanego funduszu naprawczego o wartości 300 mld euro do MFF i wyposażenie Unii w nowe narzędzia umożliwiające wyjście z kryzysu na silniejszą pozycję. Aby wywrzeć wpływ, gdy jest on najbardziej znaczący, budżet zostanie mocno obciążony na wstępie.
 • Kluczowym elementem strategii jest instrument odbudowy i wzmacniania odporności, który ma pomóc Krajom Członkowskim odbudować gospodarki i przygotować się na przyszłość. Posiada on budżet w wysokości 200 mld euro na pomoc Krajom Członkowskim w realizacji planów naprawczych. Opiera się na instrumencie budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności (BICC/CRI) i może zostać uruchomiony od 1 stycznia 2021 roku. Ponadto, przesuwamy 50 mld euro z Funduszu Spójności na rok 2021 i 2022 w celu odbudowy rynków pracy, systemów opieki zdrowotnej i MŚP. Powinno to spowodować uruchomienie ponad 150 mld euro wydatków w ciągu dwóch lat.
 • Proponujemy również dwa kluczowe ogólnoeuropejskie fundusze mające na celu ochronę i wzmocnienie rynku wewnętrznego. Pierwszy pomoże zdrowym przedsiębiorstwom szybko odbudować kapitał. Drugi wspiera budowanie strategicznej niezależności niezbędnych łańcuchów dostaw na poziomie europejskim. Każdy z tych dwóch funduszy uruchomiłby inwestycje o wartości 200 mld euro. Państwa członkowskie mogłyby także zasilać te fundusze aby zwiększyć ich siłę oddziaływania.
 • Nowe programy opieki zdrowotnej i reagowania kryzysowego mają na celu zapewnienie, że Europa będzie w przyszłości lepiej przygotowana do radzenia sobie z poważnymi kryzysami zdrowotnymi i nie tylko. Programy te budują zdolność reagowania w ciągu kilku dni od pojawienia się kryzysu i działania w skali europejskiej.
 • Kluczowe polityki napędzające nasz wzrost oraz zdolność integrowania ekologicznych i cyfrowych technologii również zostaną wzmocnione: InvestEU zmieni się w RecoverEU i dwukrotnie powiększy. Horyzont i instrumenty zewnętrzne również zostaną wzmocnione.
 • Kryzys pokazał, że Unia musi być w stanie reagować szybko i elastycznie: proponujemy zatem wyposażenie jej w elastyczne narzędzie kryzysowe, które pozwoli mobilizować środki na skalę nieprzewidzianych wyzwań. W przeciwnym razie wszystkie programy pozostają na poziomie ustalonym w trakcie lutowych negocjacji z Przewodniczącą Komisji Europejskiej.
 • Reasumując, nowe propozycje będą w stanie wygenerować co najmniej [2000] mld inwestycji i wydatków, skoncentrowanych w dużym stopniu na początkowym etapie i ukierunkowanych na odbudowę gospodarki i wzmacnianie odporności.
 • Plan ten będzie finansowany za pomocą tymczasowego instrumentu naprawczego (RI) oraz zasobów systemu MFF. RI będzie ukierunkowany i ograniczony czasowo, w oparciu o art. 122 ust. 1, który pozwoli Unii zebrać z rynków do 320 mld euro na sfinansowanie kluczowych polityk i instrumentów wspierających naprawę gospodarczą poprzez programy unijne.
 • Około połowę tej kwoty będą stanowić pożyczki dla państw członkowskich, pozostała część pozostanie w budżecie do spłacenia po 2027 roku, w długim okresie lub w ramach dodatkowych środków własnych w przyszłości. Deklaracja w tej sprawie zostanie podjęta w momencie uzgadniania instrumentu przez przywódców Komisji, przyjmując również, że kwestia ta zostanie ponownie rozpatrzona w 2024 roku w celu określenia jej ostatecznego kształtu. W związku z tym MFF 2021-2027 pokryje jedynie koszty odsetek od tych pożyczek, szacowane na średnio pół miliarda euro rocznie.
 • Finansowanie RI i przepływy środków finansowych w budżecie będą odrębne, by pokazać ich tymczasowy i wyjątkowy charakter oraz zapewnić pełną przejrzystość.
 • Wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych (MFF) będzie wymagał krajowych wkładów, które pozostaną skromne w porównaniu z ambicjami programu. Będą one mniejsze niż w propozycji Komisji z 2018 i trochę niższe niż kompromisowy wniosek Przewodniczącego Michela. Biorąc pod uwagę wystąpienie kryzysu w państwach nie korzystających na korektach, Komisja podtrzymuje swój wniosek z 2018 roku o całkowite wycofanie korekt w okresie 2021-2027.
 • Komisja ponownie podkreśla znaczenie modernizacji systemu środków własnych UE i potwierdza wnioski przedstawione w maju 2018 roku, z wyjątkiem wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), która nie jest obecnie osiągalna. Jednakże, razem z ostateczną decyzją dotyczącą harmonogramu finansowania RI w 2024 roku, przedstawi propozycje dalszego wzmocnienia zasobów własnych Unii.
 • Oś czasu. Komisja zwraca się do Rady Europy o zatwierdzenie towarzyszących aktów prawnych w czerwcu, aby umożliwić natychmiastowe uruchomienie instrumentu naprawczego (RI) i wejście w życie MFF 1 stycznia 2021 roku. W tym celu Komisja [x] maja przedstawi propozycje dotyczące rozporządzenia z mocą ustawy i zmian przepisów dotyczących InvestEU i RescEU a [10] maja wniosek dotyczący nowego Programu działań UE w dziedzinie zdrowia i programu PURE.