Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 23 kwietnia 2020

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany

12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dziennik Ustaw z 2020. Poz. 412). Wprowadzone poprawki mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem OZE, nakłonienie do inwestycji dodatkowe podmioty, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Najważniejsze zmiany opisano poniżej.

1. Zmiana w naliczaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej

Przed nowelizacją, wysokość premii termomodernizacyjnej wynosiła 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Obowiązywały dwa dodatkowe zastrzeżenia. Wysokość premii nie mogła być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia oraz nie mogła przekraczać dwukrotności, przewidywanych na podstawie audytu energetycznego, rocznych oszczędności kosztów energii. Teraz wprowadzono uproszczenie i wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi dokładnie 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wysokość premii remontowej wynosiła dotychczas 20% wykorzystanego kredytu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Po nowelizacji, wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

2. Głęboka termomodernizacja budynków

Nowelizacja ma zachęcić do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji. Jeżeli w ramach działania termomodernizacyjnego zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, premia termomodernizacyjna wzrasta z 16% do 21 % kosztów inwestycji. Moc minimalna mikroinstalacji OZE wynosi 1 kW dla budynków jednorodzinnych oraz 6 kW dla pozostałych budynków. Premia przysługuje w przypadku, gdy kwota kredytu stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

3. Pomoc dla budynków z wielkiej płyty: wzmocnienie połączeń warstw w ścianach zewnętrznych

Inwestorzy, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynkach z wielkiej płyty, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów: sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych, ich zakupu oraz przygotowania otworów i montażu tych kotew. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynków z wielkiej płyty, w których montowane są dodatkowe warstwy ocieplenia, będące dodatkowym obciążeniem.

4. Premia remontowa dla samorządów gminnych

Po nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej, premię remontową mogą otrzymać SM, WM, TBS, samorządy, osoby fizyczne. W przypadku wspólnot mieszkaniowych nie jest już wymagany większościowy udział prywatnych współwłaścicieli. Ustawa przewiduje premię remontową w wysokości 50 % kosztów przedsięwzięć remontowych, dla budynków gminnych, w których znajdują się lokale komunalne. Gdy budynek komunalny wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia wzrasta do 60%.

5. Premia kompensacyjna – możliwość wypłaty w ratach

Zgodnie z nowelizacją ustawy, możliwe jest wypłacenie premii kompensacyjnej w maksymalnie czterech ratach, wraz z postępami remontu. Wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż 25 % kwoty przyznanej premii kompensacyjnej. Zmiana ta może pozwolić na realizację inwestycji przy niższym zaangażowaniu środków finansowych.

6. Maksymalna wielkość wydatków budżetu na Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Ustawa ustala maksymalne limity wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat premii termomodernizacyjnych, premii remontowych lub premii kompensacyjnych, w kolejnych latach. Na 2021 rok kwota ta wynosi 262 mln zł.


Pełna treść obowiązującej Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wraz z późniejszymi zmianami, jest dostępna pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082231459/U/D20081459Lj.pdf


W związku z nowelizacją ustawy wydane będzie Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.