Strona główna>Wydawnictwa>Aktualności ze świata

Aktualności ze świata

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG Energy) zleciła konsorcjum VITO, Waide Strategic Efficiency, Ecofys i OFFIS badanie techniczne mające na celu opracowanie propozycji „wskaźnika gotowości budynków do obsługi inteligentnych technologii”. Dokument, który powstawał pod nadzorem KE i pojawił się w sierpniu 2018 roku, podsumowuje główne wnioski z tego badania.

Zespół think tanku Buildings Performance Institute Europe (BPIE) przygotował raport dotyczący finansowania renowacji budynków w Polsce. W początkowej części raport charakteryzuje zasoby budynków w Polsce oraz streszcza problem zanieczyszczenie powietrza aby w końcu skupić się na przeglądzie środków publicznych na renowację budynków. W materiale wskazano, że Polska jest największym beneficjentem funduszy UE w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, otrzymując prawie 80 mld euro z budżetu polityki spójności w ciągu 7 lat. Z tego jedynie około 2,2 mld EUR, przeznaczono na efektywność energetyczną budynków. Dodatkowo, międzynarodowe instytucje finansowe (MIF), w szczególności EBOiR, EBI i Bank Światowy, przekazują Polsce bezpośrednio 27 miliardów euro, z czego tylko 1,3% całkowitej przyznanej kwoty przeznaczono na renowację budynków.

Naukowcy z Welsh School of Architecture z Cardiff University, przygotowali opracowanie, w którym można znaleźć porównanie wpływu inwestycji zwiększających efektywność energetyczną na warunki wewnętrzne w gospodarstwach domowych, w których są niskie dochody. Badanie przedstawione w dokumencie jest częścią kompleksowej oceny, która miała służyć programowi na rzecz efektywności energetycznej w Walii. Program pomógł poprawić efektywność energetyczną w ponad 4800 różnych domach, których mieszkańcy należeli do grupy ubogich energetycznie. Głównymi działaniami modernizacyjnymi były: izolacja ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie wentylacji mechanicznej.