Strona główna>Oferta>Audyt energetyczny przedsiębiorstwa>Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - rozszerzony opis

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - rozszerzony opis

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa poza wszelką wątpliwością jest procedurą, która gdy jest wykonana starannie i profesjonalnie, może skutkować bardzo konkretnymi korzyściami zarówno w aspekcie optymalizacji bieżących kosztów operacyjnych jak i w aspekcie strategicznym przedsiębiorstwa poprzez świadome zmniejszanie ekspozycji na ryzyko wzrostu cen nośników energii oraz poprawie konkurencyjności produkcji. Poza praktycznymi korzyściami, audyt energetyczny przedsiębiorstwa stał się od roku 2016 obowiązkową procedurą narzuconą wybranym przedsiębiorstwom zapisami ustawy o efektywności energetycznej. Obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczy tzw. „dużych przedsiębiorstw”, które rozumie się jako przedsiębiorstwa niebędące małymi, średnimi lub mikroprzedsiębiorstwami. Wg szczegółowej interpretacji zamieszczonej na stronach URE (link) obowiązek przeprowadzenia audytu spoczywa na tych przedsiębiorstwach (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, i suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Należy nie zapominać, że w ustawie zapisano zwolnienie z tego obowiązku dla tych przedsiębiorców, którzy mają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią (ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001) w ramach którego został przeprowadzony już audyt.

Audyt jest systematyczną procedurą mającą na celu uporządkowanie i analizę często fragmentarycznych informacji o urządzeniach energochłonnych oraz o zużyciu energii w przedsiębiorstwie (również w wymiarze kosztowym), zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia, ocenę energochłonności poszczególnych obszarów oraz identyfikację potencjału jej zmniejszenia. Wymóg ustawowy nakazuje dokonanie szczegółowego przeglądu wolumenu energii odpowiadającego co najmniej 90% całkowitego zużycia energii łącznie z transportem. Z praktycznego punktu widzenia, zasady przeprowadzania audytu można odnaleźć w dwóch kompatybilnych normach przywołanych w Dyrektywie – PN EN 16247 oraz ISO 50001. W każdej z tych procedur, kluczowe dla zapewnienia jak największych korzyści jest podjęcie przez zarząd świadomej decyzji o przeprowadzeniu audytu i zakomunikowanie jej pracownikom w taki sposób aby zapewnić ich zaangażowanie w proces. W zakładach produkcyjnych proces audytu wymaga ze strony przedsiębiorstwa współudziału zarówno służb utrzymania ruchu, energetyków, jak i technologów oraz przedstawicieli innych działów posiadających potrzebne informacje oraz wpływ na sposób gospodarowania energią. Rezultat audytu powinien być na tyle przejrzysty aby zasadnicze konkluzje były zrozumiałe nie tylko dla specjalistycznych służb technicznych ale i dla pozostałych działów. Kolejność wykonywanych działań można w uproszczeniu przedstawić następująco:

a) Proces zbierania danych do audytu zaczyna się w księgowości, z której pozyskuje się faktury za nośniki energii w wybranym okresie bilansowym oraz przyjętej granicy bilansowej.

b) Następnie określa się 90% wolumenu energii, i w tym zakresie dokonuje się identyfikacji celów na które energia jest zużywana.

c) Najczęściej zakłady produkcyjne nie mają szczegółowego opomiarowania linii produkcyjnych, więc alokacji zużycia np. na cele produkcji poszczególnych wyrobów audytorzy dokonują metodami obliczeniowymi lub pomiarowymi.

d) Każdy zidentyfikowany obszar zużycia należy ocenić pod względem efektywności wykorzystania energii. Np. w przypadku źródła ciepła można dokonać oceny sprawności wytwarzania pary wodnej i porównać ją z wielkościami referencyjnymi. W przypadku linii przesyłowych można określić straty energii związane z jej przesyłem, w instalacji sprężonego powietrza czy w przypadku pieca hartowniczego mozna określić jaka ilość energii jest zamieniana w ciepło odpadowe, itd.

e) Dla obszarów, w których potencjał redukcji zużycia energii (niewpływający na efektywność działalności przedsiębiorstwa) jest znaczący dokonuje się doboru przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych i oblicza efekt energetyczny oraz ekonomiczny ich realizacji.

f) A na zakończenie musi powstać raport z audytu, w którym oprócz dokumentacji podjętych kroków znajdzie się synteza wniosków.

Ponieważ audyt powinien być procedurą systematyczną zakłada się, że wnioski z audytu zostaną przynajmniej częściowo wdrożone, a efekt ich wdrożenia będzie monitorowany. W celu właściwego monitorowania efektów podejmowanych działań najczęściej w audycie identyfikuje się obszary zużycia i nośniki energii, które nie są systematycznie mierzone więc należy je opomiarować dodatkowo. Co może być podstawą do opracowania koncepcji monitoringu energii.

Wg Dyrektywy i Ustawy audyt można wykonać zarówno przy pomocy wykwalifikowanych ekspertów zewnętrznych jak i wewnętrznych o ile zapewni się ich niezależność od audytowanego obszaru. Przy czym nie ma wskazanej definicji „niezależności”, co może rodzić oczywiste wątpliwości interpretacyjne. Dyrektywa także zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzenia weryfikacji poprawności pewnego odsetka audytów, które były wykonane przez ekspertów wewnętrznych. Nasza praktyka wskazuje, że najbardziej optymalne rezultaty są osiągane gdy audyt jest wykonywany przez zespoły złożone zarówno z ekspertów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Celem oferowanego przez NAPE audytu jest przeprowadzenie udokumentowanych obliczeń, aby dostarczyć klarownych informacji o bieżącym wyniku energetycznym przedsiębiorstwa i potencjalnych oszczędnościach. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany przez naszych ekspertów spełnia wymagania zdefiniowane w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Rozdział 5 Art. 37. 1. W przypadku zainteresowania ofertą rozszerzoną Audyt energetyczny może jednocześnie uwzględniać wymagania normy ISO 50006 Energy baseline and energy performance indicators (EnPIs) - General principles and guidance, które są niezbędne do prawidłowego monitorowania efektów podejmowanych działań modernizacyjnych. W toku realizacji audytu uwzględniona jest istniejąca infrastruktura, bieżący i planowany profil użytkowania budynków, użytkowane media i ich koszt. Celem audytu jest wskazanie ekonomicznie uzasadnionych działań prowadzących do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię przedsiębiorstwa. Pierwszym etapem realizacji audytu jest określenie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa w stanie istniejącym. Na tej podstawie oraz przy uwzględnieniu planowanych zmian organizacji produkcji w przyszłości, uzgadniane są warianty rozwiązań modernizacyjnych, które następnie poddawane są analizie techniczno-ekonomicznej.

Szacuje się, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez profesjonalnych konsultantów i przy aktywnej współpracy pracowników przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwach produkcyjnych udaje się zidentyfikować bezinwestycyjne lub niskonakładowe możliwości poprawy efektywności energetycznej o kilka punktów procentowych (oraz wysokość redukcji kosztów energii o 5%-7%). Osiągnięcie wyższej redukcji zużycia i kosztów wymaga zazwyczaj działań inwestycyjnych. Niemniej jednak, nawet kilkuprocentowa wysokość oszczędności kosztu energii zazwyczaj zwraca w pierwszym roku koszty wykonania profesjonalnego audytu.

 

W przypadku zainteresowania ofertą NAPE w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw prosimy o kontakt:

Marek Amrozy
mamrozy@nape.plnape@nape.pl
tel. 22 50 54 661

 

Referencje:

Poniżej przedstawiamy przykłady audytów energetycznych przedsiębiorstw zrealizowanych przez NAPE S.A. w ostatnich latach, które dokumentują szeroki zakres posiadanych kompetencji do analiz energetyczno-technicznych:

BAMA Sp. Z o.o.

(grupa SC Johnson)

KMI Porta

BORNE Furniture

DPD Sp. z o.o.

Cofely EC Słupsk Spółka z o.o.

MPEC Tarnów

LPEC Lublin

PEC Suwałki

Miejska Energetyka Cieplna

Koszalin

SITS SP. Z o.o.

Fabryka Mebli Szynaka
Sp. z o.o.

MM Szynaka Interline
Sp z o.o.

"TMT" Sp. z o.o.

 

ROTR

Spółdzielnia Mleczarska

SPIE Polska Sp. z o.o.

H. Cegielski –

ENERGOCENTRUM
Sp. z o.o.

Fabryka Łożysk Tocznych –

Kraśnik S.A.

 

OSM Łowicz

Elmen sp. z o.o.

(grupa PGE)

Pamapol S.A.

L’Oréal Polska Sp. z o.o.

Essilor Optical Laboratory

Polska Sp. z o.o.