Strona główna>O NAPE>IBP>Oferta IBP>Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Badania kamerą termowizyjną mają na celu ocenę izolacyjności cieplnej budynku. Każde ciało emituje promieniowanie podczerwone (cieplne), którego natężenie jest proporcjonalne do temperatury tego ciała. Kamera termowizyjna rejestruje to promieniowanie w postaci obrazu cyfrowego. Jej zastosowanie na potrzeby badań izolacyjności cieplnej umożliwia zidentyfikowanie wad termicznych budynku - miejsc w których straty ciepła, a zarazem temperatura powierzchni przegród są wysokie. Wady termiczne mogą wynikać z zastosowanych rozwiązań projektowych lub z niewłaściwie wykonanych robót budowlanych.

Badania termowizyjne pozwalają na zlokalizowanie mostków cieplnych w budynku oraz na staranne zaplanowanie działań termomodernizacyjnych mających na celu ograniczenie strat ciepła.
Badania termowizyjne budynków oddawanych do użytkowania pozwalają ocenić jakość wykonanych robót budowlanych. Umożliwiają również ocenę zastosowanych rozwiązań projektowych mających na celu ograniczenie strat ciepła i wyciągnięcie wniosków na następne projekty.

Badania termowizyjne są wykonywane zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 'Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.'. Zakres ekspertyzy obejmuje:

  • przegląd dokumentacji technicznej budynku,
  • wizję lokalną (badanie termowizyjne),
  • analizę zgłaszanych uwag,
  • rejestrację miejsc występowania wad termicznych,
  • opis i analizę wykonanych termogramów,
  • podsumowanie i wnioski.

Badania wykonywane są od wewnątrz oraz od zewnątrz. Ich efektem jest sporządzony zgodnie z normą raport. Poniżej zaprezentowano sporządzone termogramy wraz z ich krótką analizą:

Termogram 1. Zdjęcie wykonane od wewnątrz przedstawia wykusz na planie trójkąta równobocznego. Niestaranne ułożenie izolacji (brak ciągłości) powoduje powstawanie bardzo silnego mostka ciepła w narożniku i w konsekwencji kondensację wilgoci oraz powstawanie zagrzybienia na wewnętrznej powierzchni ściany.

Termogram 2. Zdjęcie przedstawia widok ścian budynku od zewnątrz. Widoczne są mostki ciepła powstające na długości wieńcy oraz na nadprożach. Widoczne są również straty ciepła w narożniku wewnętrznym budynku wynikające z niezachowania ciągłości warstwy izolacji.

Termogram 3. Zdjęcie wykonane od wewnątrz przedstawia widok ściany szczytowej oraz jej połączenie z dachem. W wyniku zawilgocenia warstwy izolacji, opór cieplny przegrody obniżył się. W efekcie ściana charakteryzuje się bardzo słabą izolacyjnością termiczną o czym świadczą widoczne spoiny między pustakami. Widoczny jest również silny mostek ciepła powstający na styku ściany z dachem.