Strona główna>Informacje>Rozwój zrównoważony>Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone

Z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego idealnym budynkiem byłby taki budynek, który w minimalnym stopniu odpowiedzialny byłby za pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. Z drugiej jednak strony nie da się całkowicie wyeliminować negatywnego oddziaływania budowy i użytkowania budynku na środowisko. Powstaje więc pytanie – jaka jest miara tego oddziaływania? Czy istnieje metodologia, która pozwoliłaby określić rodzaj oddziaływania budynku na środowisko? Czy możliwy jest pomiar natężenia takiego oddziaływania? Cykl życia budynku mieszkalnego w naszej części Europy szacuje się na ok. 100 lat. Daje to wyobrażenie o skali oddziaływania na środowisko i pokazuje jednocześnie, że celowe byłoby rozpoczęcie prac nad opracowaniem odpowiednich zasad zapewniających dopuszczalny poziom oddziaływania.

Natomiast należy opracować takie wytyczne projektowania budynków, które zapewnią nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu oddziaływania. W tym celu należałoby zdefiniować wartości graniczne poszczególnych oddziaływań. Obiekt budowlany jest obiektem technicznie mniej skomplikowanym niż np. elektrownia, dla której istnieje obowiązek wykonania szacunku oddziaływania na środowisko. W przypadku elektrowni proces technologiczny jest stabilny i dobrze zdefiniowany, podczas gdy oddziaływanie budynku zależy od wielu, nie dających się dokładnie określić, czynników zewnętrznych, takich jak np. klimat, funkcja użytkowa, zachowanie mieszkańców etc.

W latach 90-tych rozwinięto cały szereg różnych metod oceny, wśród których najbardziej znaną jest brytyjski system oceny BREEAM- 1990 (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). System brytyjski znalazł już praktyczne zastosowanie przy ocenie budynków komercyjnych, głównie biurowców. W Wielkiej Brytanii wykorzystuje się go do oceny około 20% nowo wznoszonych budynków biurowych, głównie ze względu na wymagania inwestorów lub firm wynajmujących te obiekty (w Londynie udział ten wynosi 50%).

Na bazie BREEAM powstał w Kanadzie podobny system oceny pod nazwą BREEAM Canada (1992) i późniejszy BEEPAC (1994). W USA opracowano inny system znany pod nazwą LEED (1998), rozwijany przez US Green Building Council przy dużym wsparciu finansowym rządu i organizacji prywatnych działających w sektorze budownictwa.

Rozwinięto cały szereg innych metod oceny oddziaływania wykorzystujących ocenę cyklu istnienia budynku LCA (Life Cycle Assessmnet), np. ECO QUANTUM (1998) (Holandia), ECO-PRO (Niemcy), ESCALE (1998) EQUER (Francja), ECOEFFECT (1998) Szwecja, ECOPROFILE (1998) Norwegia czy ATHENA (Kanada).

Grupa ekspertów polskich, w tym Prezes NAPE S.A. Aleksander Panek, począwszy od roku 1997 bierze czynny udział w pracach międzynarodowego zespołu naukowców dotyczących wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w budownictwie - Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz Budownictwa Zrównoważonego iiSBE oraz opracowania metodyki oceny oddziaływania budynków na środowisko – Green Building Challenge.