Strona główna>Oferta>Analizy przedinwestycyjne>Koncepcja przedprojektowa systemu wentylacji i klimatyzacji budynków

Koncepcja przedprojektowa systemu wentylacji i klimatyzacji budynków

Cel

Przedstawienie koncepcji modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego budynku i/lub wyboru optymalnego systemu zapewnienia wymaganych parametrów powietrza wewnętrznego.
Koncepcja bazuje na obowiązujących przepisach prawnych i rozwiązaniach technicznych pozwalających na spełnienie warunków komfortu cieplnego (lub wymaganych technologicznie parametrów powietrza) przy ograniczeniu zużycia energii, w szczególności potrzebnej do procesów uzdatniania powietrza.

Zakres

 • Analiza wymagań dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego
 • Analiza wymagań związanych z intensywnością wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń wraz z  określeniem wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach
 • Szacunkowe określenie występującego obciążenia zyskami cieplnymi i możliwości ich ograniczenia
 • Koncepcja technologiczna modernizacji systemu klimatyzacji i wentylacji wraz z określeniem strategii współdziałania systemu ogrzewania z układem wentylacji i ewentualnie klimatyzacji
 • Analiza ekonomiczna i energetyczna wariantów modernizacji wentylacji i klimatyzacji
 • Schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wybranego wariantu

Metodyka

Na podstawie analizy wymagań dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego, intensywności wentylacji oraz obciążenia zyskami ciepła opracowuje się koncepcje technologiczne modernizacji systemu klimatyzacji i wentylacji. Dla  tych koncepcji przeprowadza się symulacje zużycia energii cieplnej i chłodniczej oraz określa koszty eksploatacyjne i inwestycyjne. Stanowi to podstawę do optymalizacji systemu pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów jakościowych przy jak najwyższej efektywności energetycznej. Dla optymalnego systemu przeprowadza się wstępny dobór rozwiązań technicznych i urządzeń.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.2)) - tekst jednolity z września 2015
 • Polska norma PN-B-03421:1978 – „Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”
 • Norma europejska PN-EN 15251:2012 – "Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę"
 • Polska norma PN-B-03430:1983/Az3:2000 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”
 • Norma europejska PN-EN ISO 52016-1:2017-09 – „Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania”
 • Norma europejska PN-EN ISO 13789:2017-10 – „Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania”
 • Norma europejska PN-EN ISO 15927-4:2007 – „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”
 • Norma europejska PN-EN 16798-5-1:2017-07: "Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie”

Referencje

Budynek GUS, Szpital Bródnowski w Warszawie

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Wiszniewski, awiszniewski@nape.pl, tel. 22 505-46-43
Maciej Mijakowski, mmijakowski@nape.pl