Strona główna>Oferta>Rekomendacje>Ocena efektywności energetycznej

Ocena efektywności energetycznej

Metoda obliczeń

Obliczenia symulacyjne w każdym przypadku prowadzone są dwuetapowo. W pierwszym kroku określa się wskaźniki definiujące komfort użytkowania budynku lub spełnienie wymagań stawianych budynkowi (np. strumień powietrza wentylacyjnego, temperatura powietrza wewnętrznego, inne). W przypadku gdy spełnione są warunki użytkowe następuje obliczenie bilansu cieplnego budynku.

Przykładowo w przypadku oceny systemów wentylacji, symulacja strumieni powietrza wentylacyjnego jest przeprowadzana w programie CONTAM 2.4 (opis programu http://www.bfrl.nist.gov/IAQanalysis/CONTAM/index.htm) w modelu wielostrefowym (jedno pomieszczenie odpowiada jednej strefie), a po stwierdzeniu, że oceniany system jest w stanie spełnić wymagania minimalne zawarte w PN-83/B-03430/Az3:2000 i w warunkach technicznych obliczone strumienie powietrza są daną wejściową do obliczeń bilansu cieplnego. Obliczenia bilansu cieplnego wykonywane są zgodnie z PN-EN-ISO 13790 (Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling), zmodyfikowaną metodą godzinową 6R1C, w układzie jednostrefowym (budynek stanowi jedną strefę).

Kategorie efektywności energetycznej NAPE

Na podstawie wyników symulacji podział na kategorie efektywności energetycznej NAPE następuje zgodnie z następującymi wytycznymi:

  • zużycie energii dla budynku referencyjnego stanowi poziom odniesienia równy 100% – poziom referencyjny zużycia energii pierwotnej
  • wynik zużycia energii dla budynku bez zużycia przypadającego na dany komponent (np. brak systemu wentylacji, brak przygotowania c.w.u., nieskończona grubość materiału izolacyjnego, itp.) stanowi poziom odniesienia równy 0%
  • wynik od 0% do 30% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A1
  • wynik od 30% do 50% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A2
  • wynik od 50% do 70% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B1
  • wynik od 70% do 90% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B2
  • wynik od 90% do 110% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – C
  • wynik powyżej 110% oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – D

Przykładowa karta oceny efektywności energetycznej:

Efektem wykonania oceny efektywności energetycznej jest karta oceny oraz plik zawierający szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu w budynku referencyjnym przekazywany bezpośrednio do firmy zlecającej wykonanie oceny.