Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Ocena funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji oraz ocena jakości środowiska wewnętrznego

Ocena funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji oraz ocena jakości środowiska wewnętrznego

Cel

Inwentaryzacja, ocena i analiza funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji, intensywności wymiany powietrza i procesów uzdatniania powietrza w budynku oraz ocena i analiza jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Ocena bazuje na pomiarach i rejestracji wybranych parametrów powietrza w pomieszczeniach i punktach charakterystycznych centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Parametry te są następnie analizowane i porównywane z wymaganiami obowiązujących przepisów polskich i europejskich, a także zaleceniami technicznymi dla określonego typu systemu. Analiza jakości klimatu wewnętrznego bazuje na porównaniu ich z warunkami z normy PN-EN 15251:2012 – „Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę” oraz zaleceniami dla poszczególnych typów budynków i sposobu użytkowania. Pomierzone parametry posłużą do określenia wskaźników komfortu klimatu wewnętrznego PMV (przewidywana średnia ocena) i PPD (przewidywany odsetek niezadowolonych).

Zakres

 • Analiza wymagań dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego.
 • Analiza wymagań związanych z intensywnością wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń wraz z  określeniem wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.
 • Pomiar i rejestracja wybranych parametrów powietrza w pomieszczeniach i punktach charakterystycznych centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych (między innymi: temperatury i wilgotności powietrza, stężenia dwutlenku węgla, natężenia przepływu, straty ciśnienia, turbulencji przepływu powietrza, natężenia oświetlenia, natężenia dźwięku).
 • Szacunkowe określenie wymiany powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.
 • Określenie ilościowe i jakościowe procesów uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
 • Analiza wyników i porównanie z wartościami wymaganymi i/lub zalecanymi dla danego typu systemu.
 • Sprawdzenie ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Metodyka

W budynku inwentaryzuje się system wentylacji i klimatyzacji. Następnie w punktach charakterystycznych budynku/pomieszczeń lub centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej przeprowadza się pomiar i rejestrację wybranych parametrów powietrza. Pomierzone oraz oszacowane na ich podstawie wielkości porównuje się z wartościami wymaganymi, zalecanymi lub referencyjnymi dla danego typu budynku i/lub sposobu użytkowania.

Podstawy prawne:

 • Polska norma PN-B-03421:1978 – „Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”
 • Norma europejska PN-EN 15251:2012 – „Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę”
 • Polska norma PN-B-03430:1983/Az3:2000 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”
 • Norma europejska PN-EN-ISO 13788 „Cieplno wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna  do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”

Referencje

Budynki Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Hotel Sheraton w Warszawie

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Wiszniewski

awiszniewski@nape.pl

tel. 22 505-46-43

Jerzy Kwiatkowski

jkwiatkowski@nape.pl

tel. 22 505-47-41