Strona główna>Oferta>Analizy przedinwestycyjne>Ocena możliwości modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku

Ocena możliwości modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku

Cel

Określenie możliwości poprawy efektywności oświetlenia w obiekcie oraz przedstawienie szacunkowych kosztów inwestycyjnych wraz z efektami ekonomicznymi zaproponowanych modernizacji.

Dostosowanie instalacji oświetlenia wewnętrznego do obowiązujących przepisów, a także poprawa jakości oświetlenia i ergonomii pracy.

Zakres

 • Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia budynku
 • Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w wybranych lokalizacjach
 • Ocena energochłonności, istniejącego systemu oświetlenia budynku (wskaźnika efektywności oświetlenia (Lighting Energy Numeric Indicator – LENI)
 • Propozycje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną instalacji oświetleniowej
 • Oszacowanie kosztów inwestycyjnych i efektów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zaproponowanych modernizacji.

Metodyka

Zadaniem inwentaryzacji oświetlenia jest określenie liczby zainstalowanych punktów świetlnych oraz rodzajów zastosowanych źródeł światła, a następnie oszacowanie ilości zużywanej przez nie energii elektrycznej.
W obiekcie przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia Eśr, oraz współczynników odbicia powierzchni zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1. Warunki oświetlenia uznaje się za prawidłowe, jeżeli średnie eksploatacyjne natężenie oświetlenia Eśr jest równe lub wyższe od wymaganego przez normę i inne niżej przytoczone przepisy, wytyczne i normy:

 • Norma PN-82/E-04040.03. Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia
 • Norma PN-EN 15193-1:2017-08: Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M9
 • Norma PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 • Norma PN-EN 12665:2011: Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
 • Norma PN-EN 60598-1:2015-04: Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
 • Komentarz SEP dotyczący PN-EN 12464-1:2004, październik 2007 r., Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 155, poz. 1089)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz.U. 110, poz. 929)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.)

Referencje

 • Audyty oświetlenia wewnętrznego w 21 budynkach Politechniki Warszawskiej (projekt UE Ekologiczna Rewitalizacja Budynków PW, 2008 r.)
 • Audyt oświetlenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (2010 r.)
 • Oszacowanie potencjału modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynków użyteczności publicznej i ulicznego w 110 gminach w woj. Polski północno-wschodniej (projekt GEF dla Banku Gospodarstwa Krajowego)

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl, tel. 22 505-46-54
Jerzy Kwiatkowski, jkwiatkowski@nape.pl, tel. 22 505-47-41