Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana po wykazaniu, że realizowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania ustawowe, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
  w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%;
  pozostałych budynkach – co najmniej o 25%
  LUB
 2. zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%
  LUB
 3. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%
  LUB
 4. zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji, przy czym nie może ona być większa niż:

 1. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii

System ten obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:

 • budynkach mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie),
 • budynkach zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domy dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory…),
 • budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe…).