Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Cel

 • Dostarczenie zarządom gmin informacji niezbędnej do prowadzenia planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej.
 • Zbilansowanie stanu istniejącego w zakresie wykorzystania energii w gminie.
 • Pokazanie rezerw tkwiących w racjonalizacji użytkowania energii przez najważniejszych odbiorców.

Zakres

 • Identyfikacja stanu istniejącego zawierająca:
  - charakterystykę gminy, warunki klimatyczne itp.
  - charakterystykę istniejących odbiorców ciepła
  - charakterystykę istniejących źródeł ciepła i podsystemów energetycznych
  - charakterystykę lokalnych zasobów i rezerw energetycznych
 • Określenie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników wraz z oceną efektów uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
 • Określenie zakresu modernizacji istniejących źródeł i sposobów zaopatrzenia w ciepło wraz z oceną efektów uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych zadań modernizacyjnych.
 • Zestawienie informacji uzyskanych od działających na terenie gminy przedsiębiorstw energetycznych oraz propozycji tych przedsiębiorstw dotyczących ich możliwości rozwojowych, warunków dostarczania nośników energii i ciepła itp.
 • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inwentaryzacja nowych terenów inwestycyjnych wraz z określeniem ich funkcji i ocena potencjalnych potrzeb cieplnych oraz tempa ich narastania w kolejnych latach.

Metodyka

W wyniku identyfikacji stanu istniejącego uzyskuje się:

 • Inwentaryzację potrzeb cieplnych oraz sposobu pokrycia tych potrzeb wraz z określeniem obecnych wskaźników gęstości cieplnej w poszczególnych rejonach gminy i sporządzeniem mapy gęstości cieplnej dla całego terenu gminy
 • Inwentaryzację i ocenę istniejącego stanu w poszczególnych podsystemach zaopatrzenia w ciepło, a w szczególności lokalizację obiektów oraz ich znamionowej i wykorzystanej mocy, zdolności przesyłowych w sieciach itp.:
  - w podsystemie ciepłowniczym (centralne źródła ciepła, sieci cieplne, przepompownie, węzły cieplne grupowe i indywidualne oraz instalacje odbiorcze)
  - w podsystemie gazowniczym (gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, stacje redukcyjne oraz kotłownie gazowe)
  - w podsystemie elektroenergetycznym (sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia, stacje transformatorowe oraz obiekty i instalacje odbiorcze wykorzystujące energię elektryczną dla potrzeb ogrzewania)
  - w zakresie innych (lokalnych) podsystemów zaopatrzenia w ciepło (lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi i olejem, indywidualnych pieców i kuchni na paliwa stałe itp.)
 • Inwentaryzację lokalnych zasobów energetycznych, obejmującą lokalizację oraz określenie (wraz z oceną zakresu
 • i możliwości ich wykorzystania):
  - rezerw mocy cieplnej w istniejących źródłach ciepła
  - nie wykorzystanych zasobów palnych odpadów produkcyjnych i miejskich
  - nie wykorzystanych lokalnych zasobów paliw
  - nie wykorzystanego potencjału ciepła odpadowego w przemyśle
  - możliwości wprowadzenia lub zwiększenia zakresu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej itp.

W wyniku określenia przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców oraz zakresu modernizacji istniejących źródeł i podsystemów zaopatrzenia w ciepło, a także po przeanalizowaniu informacji i propozycji uzyskanych od przedsiębiorstw energetycznych i dokonaniu inwentaryzacji nowych terenów inwestycyjnych, będzie możliwe wykonanie:

 • aktualizacji potrzeb cieplnych na terenie gminy z uwzględnieniem nowych terenów inwestycyjnych oraz efektów modernizacji istniejących odbiorców i podsystemów zaopatrzenia
 • w ciepło (aktualizacja oraz określenie trendu zmian wskaźników gęstości cieplnej w poszczególnych rejonach gminy)
 • analizy potrzeb i oceny możliwości oraz zakresu współpracy z innymi gminami (wykorzystania nadwyżek lub pokrycia niedoborów)
 • określenia potencjalnych (możliwych do realizacji) rozwiązań technicznych i zakresu zadań modernizacyjnych, jako założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Plan wykonany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązującej Ustawie Prawo Energetyczne.

Referencje

Wykonano projekty założeń między innymi dla:
Łomży, Ostrołęki, Giżycka, Hajnówki, Pisza, Suwałk, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Dąbrowy Białostockiej, Nowej Dęby, Moniek, Czarnej Białostockiej, Gminy Ełk, Sulejówka, Piaseczna, Gminy Poświętne

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Wiesław Sarosiek, nape@onet.pl, tel. 85 743-58-45
Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl, tel. 22 505-46-54