Strona główna>Oferta>Przegląd energetyczny budynku>Przegląd energetyczny budynku - rozszerzony opis

Przegląd energetyczny budynku - rozszerzony opis

Znajomość stanu technicznego budynku jest podstawą planowania w nim remontów czy modernizacji. Identyfikacja i diagnostyka elementów budynku odpowiedzialnych za jego efektywność energetyczną oraz określenie aktualnego poziomu zużycia energii jest punktem wyjścia do poszukiwania sposobów jej bardziej efektywnego wykorzystania w obiekcie. Ze względów ekonomicznych każdy zarządca nieruchomości pragnie zmniejszyć zużycie energii, lub przynajmniej utrzymać jej koszt na dotychczasowym poziomie, pomimo wzrostu cen nośników energii i mediów. Zawsze jednak na pierwszym miejscu powinien on mieć na względzie zapewnienie szeroko rozumianego komfortu wszystkim użytkownikom budynku.

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5, tj. zapewniając spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji,  pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, i wreszcie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Realizacja powyższych wymagań następuje w szczególności przez dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku takich kontroli.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., w art. 45a ust. 13 nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązkowe zlecenie wykonania audytu energetycznego budynku, w przypadku gdy:

  • ilość ciepła dostarczonego do budynku na cele ogrzewania przekracza 0,40 GJ/m³rok (odniesione do kubatury ogrzewanej), lub
  • ilość ciepła dostarczonego na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej przekracza 0,30 GJ/m³rok (odniesienie do ilości ciepłej wody).

Przeglądy obiektów budowlanych pod kątem zapewnienia racjonalnego wykorzystania wszystkich nośników energii oraz dostępnych mediów, są zatem wymagane przez Prawo budowlane mimo, iż obecnie nie jest jeszcze sprecyzowana forma takiej oceny. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.

Cel

Przegląd energetyczny ma na celu ocenę efektywności energetycznej budynku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wskazanie możliwości poprawy tego stanu przez realizację zaproponowanych usprawnień, jednak koszty i opłacalność rozwiązań określane są dopiero w audycie energetycznym. Istotnym warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci redukcji zużycia energii jest zmiana sposobu użytkowania obiektu. We wspólne budowanie tego efektu powinni być czynnie zaangażowani również jego użytkownicy, co najczęściej będzie wymagało od nich zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań nie sprzyjających oszczędzaniu energii.

Przeglądy energetyczne, jako systemy oceny eksperckiej, mają na celu wskazanie kierunków głębokiej modernizacji prowadzącej do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynków, a także poprawę komfortu jego użytkowników. Dodatkowo przyczynią się do poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budynków i instalacji zużywających różne formy energii. Proponowane działania (optymalne i niekiedy bezinwestycyjne) mają prowadzić do obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię i zapewnić dłuższą żywotność i mniejszą awaryjność instalacji i urządzeń.

Przy okazji przeprowadzania przeglądu energetycznego weryfikuje się zakres przedsięwzięć remontowych nie przynoszących efektu energetycznego, a koniecznych do realizacji w przypadku podejmowania przedsięwzięć energooszczędnych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia wyboru sposobu realizacji modernizacji polegającego na zawarciu z wykonawcą umowy o poprawę efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakres

Ocena ilościowa polega na sporządzeniu i analizie bilansu energetycznego budynku metodą zużyciową, tj. podsumowania wykazanego na fakturach rocznego zużycia energii i mediów energetycznych w ostatnim roku kalendarzowym. Energia jest przeliczana na wspólną jednostkę (MWh), a struktura zużycia przedstawiana na odpowiednich wykresach. Ważnym elementem przeglądu energetycznego jest weryfikacja zamówionej mocy cieplnej (na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej) oraz zamówionej mocy elektrycznej, w celu ew. korekty tych wartości u dostawców.

Ocenie jakościowej poddawane są elementy i systemy budynku podzielone na 3 kategorie:

  • elementy osłony zewnętrznej,
  • instalacje wewnętrzne,
  • nośniki energii i inne media.

Metodyka

Każdemu elementowi wystawiana jest ocena punktowa w skali 1-5 (1 – energochłonny, 5 – energooszczędny) oraz waga w skali 1-5 (1 – mały udział w bilansie energii, 5 – duży udział w bilansie energii). Ocena jest wynikiem porównania przez osobę przeprowadzającą kontrolę, stanu aktualnego danego elementu z możliwym technicznie stanem po modernizacji zaproponowanym w tzw. katalogu oceny punktowej. Wagi dla poszczególnych elementów zostały określone na podstawie dotychczasowych doświadczeń audytorów energetycznych i mogą być weryfikowane, a w uzasadnionych przypadkach także korygowane, po sporządzeniu bilansu dla konkretnego budynku. 

Ocena końcowa wyrażona zostanie przez wskaźnik PEN (procent efektywności energetycznej), który będzie sumą iloczynów oceny punktowej wszystkich elementów z katalogu oceny oraz wagi, wyrażoną w skali względnej.

PEN = 100% otrzymuje budynek zapewniający odpowiednie warunki środowiska wewnętrznego (komfort cieplny, akustyczny, wizualny, jakość powietrza wewnętrznego) oraz spełniający aktualne wymagania podstawowe w zakresie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, szczelności oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w którym zastosowano najlepsze dostępne i jednocześnie uzasadnione ekonomicznie rozwiązania techniczne w zakresie gospodarowania energią i mediami.

Dodatkowo oceniający proponuje usprawnienia, których realizacja zmniejszy zużycie energii w budynku. Każde proponowane usprawnienie otrzymuje kategorię: możliwe do realizacji, zalecane, pilne. Osoby wykonujące takie przeglądy powinny oprócz wiedzy i praktyki w auditingu energetycznym, wykazywać się znajomością najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie i technice instalacyjnej oraz umiejętnością oceny proponowanych przedsięwzięć wg kryteriów ekonomicznych.

Należy pamiętać, iż o ile zastosowanie np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy powietrznej pompy ciepła jest w większości istniejących obiektów technicznie możliwe, jednakże wykorzystanie takich usprawnień jak: odzysk ciepła z wentylacji, gruntowa pompa ciepła, czy system zarządzania energią należy przewidywać raczej na etapie projektowania budynku. Dobór rozwiązań w tym zakresie powinien uwzględniać zarówno indywidualne uwarunkowania obiektu, jak również wymagania jego użytkowników.

Przegląd energetyczny wskazuje także racjonalną kolejność modernizacji osłony i systemów technicznych budynku, jednak raczej pod kątem poprawy efektywności energetycznej, niż bezpieczeństwa użytkowania. Na koniec proponowane są możliwe źródła finansowania, adekwatne do planowanej inwestycji. W celu określenia kosztów poszczególnych przedsięwzięć inwestor powinien w następnej kolejności zlecić wykonanie audytu energetycznego budynku.

 

Cena oferowanej usługi jest uzależniona od wielkości budynku, jego lokalizacji, dostępności dokumentacji technicznej i o zużyciu energii, jednak nie może być niższa od kwoty 1000 zł + 23% VAT za przeprowadzenie przeglądu jednego budynku i sporządzenie raportu. Kwota ta jest powiększona o koszty podróży do obiektu, o ile nie znajduje się on w Warszawie lub jej okolicach.