Strona główna>Oferta>Rekomendacje

Rekomendacje

Cel rekomendacji

Na rynku istnieje wiele rekomendacji o zróżnicowanym charakterze. Często uzyskanie odpowiedniej rekomendacji jest wymagane przez prawo, ale istnieje również wiele rekomendacji dobrowolnych. Producenci wyrobów budowlanych mogą uzyskać takie rekomendacje od trzecich stron (tzn. podmiotów nie związanych z produkcją tych wyrobów). NAPE od lat na potrzeby realizowanych projektów/opracowań/studiów/audytów dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań i nie promuje żadnej konkretnej technologii. Dzięki swojej dotychczasowej działalności NAPE S.A. postrzegana jest na rynku jako firma, która może pełnić rolę strony trzeciej.

Zakres merytoryczny

Współczesny budynek nie jest zbiorem niezależnych wyrobów, lecz stanowi zintegrowany wyrób, którego efektywność jest wypadkową współdziałania wszystkich zastosowanych rozwiązań. Oznacza to, iż badanie produktu np. okna w oderwaniu od charakterystyki pozostałych komponentów budynku nie jest pełne. NAPE S.A. prowadzi symulacyjne badania efektywności zastosowania komponentów budowlanych jako elementów złożonego układu, uwzględniając charakterystyki wszystkich wyrobów oraz funkcji budynku.

Metodyka

Analiza efektywności poszczególnych produktów wykonywana jest na podstawie szeregu symulacji obejmujących szeroki zakres parametrów konstrukcyjno eksploatacyjnych, takich jak:

 • charakterystyka elementów ochrony cieplnej budynku,
 • charakterystyka systemu wentylacji,
 • charakterystyka systemu grzewczego/chłodniczego,
 • funkcja i charakterystyka użytkowania budynku.

Efektywność poszczególnych komponentów określana jest na podstawie analizy ich zastosowania w opracowanych budynkach referencyjnych. Na podstawie analizy rynku budowlanego w Polsce NAPE S.A. opracowała charakterystykę budynku referencyjnego zarówno dla budownictwa wielorodzinnego jak i jednorodzinnego. W zakładce Budynki referencyjne NAPE przedstawiono podstawowe założenia dotyczące obu budynków referencyjnych, oraz linki do szczegółowych informacji na temat budynków referencyjnych NAPE wraz z opisem procedury symulacji zużycia energii i działania ocenianych systemów (Wielorodzinny budynek referencyjny NAPE, Jednorodzinny budynek referencyjny NAPE).

Kategorie efektywności energetycznej NAPE

Warunkiem koniecznym przyznania określonej kategorii efektywności energetycznej NAPE jest sprawdzenie spełnienia minimalnych warunków użytkowych zdefiniowanych w polskich przepisach prawnych, takich jak strumień powietrza wentylacyjnego, temperatura powietrza wewnętrznego, i inne.

Ocena efektywności energetycznej polega na porównaniu rocznego zużycia energii (ogrzewanie / chłodzenie, napędy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażonym w oceniany system ze zużyciem energii w takim samym budynku wyposażonym w referencyjne systemy zgodnie z definicją referencyjnego budynku jedno- lub wielorodzinnego NAPE.
Na podstawie wyników symulacji podział na kategorie efektywności energetycznej NAPE następuje zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • zużycie energii dla budynku referencyjnego stanowi poziom odniesienia równy 100% – poziom referencyjny zużycia energii pierwotnej
 • wynik zużycia energii dla budynku bez zużycia przypadającego na dany komponent (np. brak systemu wentylacji, brak przygotowania c.w.u., nieskończona grubość materiału izolacyjnego, itp.) stanowi poziom odniesienia równy 0%
 • wynik od 0% do 30% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A1
 • wynik od 30% do 50% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – A2
 • wynik od 50% do 70% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B1
 • wynik od 70% do 90% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – B2
 • wynik od 90% do 110% włącznie oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – C
 • wynik powyżej 110% oznacza kategorię efektywności energetycznej NAPE – D

Przykładowy wynik oceny systemu wentylacji w budynku jednorodzinnym przedstawiono na poniższym wykresie. Z wykresu można dowiedzieć się czy oceniany system spełnia wymagania minimalne (w tym przypadku jaki jest strumień powietrza) oraz z jakim zapotrzebowaniem na energię jest to związane.

Rekomendacja NAPE

Systemy które uzyskały kategorię efektywności energetycznej NAPE A1, A2 i B1 (co najmniej 30% oszczędność energii w stosunku do poziomu referencyjnego) są rekomendowane do stosowania przez Narodową Agencję Poszanowania Energii. Systemy posiadające rekomendację NAPE mogą być oznaczone logo rekomendacji do czasu zmiany warunków technicznych lub zmian technicznych mających wpływ na efektywność energetyczną ocenianego systemu.