Strona główna>Informacje>Rozwój zrównoważony

Rozwój zrównoważony

Ostatnie stulecia to okres szybkiego rozwoju przemysłowego świata. Postęp naukowo-techniczny pozwolił znaczącej części populacji ludzkiej osiągnąć względnie wysoki standard życia. Poprawiły się warunki zdrowotne, wzrosła długość życia, zwiększyła się konsumpcja żywności i dóbr materialnych. Towarzyszy temu gwałtowny wzrost liczby ludności świata. Wiąże się z tym wzrost użytkowania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Dotyczy to nie tylko energii, lecz wszystkich prawie surowców przemysłowych. Taka intensywna działalność człowieka prowadzi do szybkiego wyczerpywania się łatwiej dostępnych i tańszych zasobów. W miarę ich wyczerpywania się uruchamia się zasoby trudniejsze w eksploatacji, powodując wzrost kosztów związanych z zaspakajaniem rosnących potrzeb.

Utrzymanie obecnego systemu produkcji i życia musi prowadzić do nieodwracalnego zniszczenia Ziemi. Istnieje konieczność wprowadzenia radykalnych zmian w postawach społecznych, gdy realne stają się: deficyt energii, surowców mineralnych i żywności oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego i poziomu życia.

Konieczność dążenia do zapewnienia zrównoważonego rozwoju świata, dla przyszłych pokoleń, dla ochrony zasobów naturalnych, ochrony klimatu Ziemi i prawa każdego człowieka do oddychania czystym powietrzem, znajduje miejsce w krajowych zapisach legislacyjnych. Konstytucja R.P. (1997) w Art. 5. stwierdza:

"Rzeczpospolita Polska ... zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju".

W ustawie o ochronie środowiska przyjmuje się następującą definicję:

"Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań polityczno – gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych – w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczności lub obywateli – zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń".