Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Audyt remontowy budynku mieszkalnego

Audyt remontowy budynku mieszkalnego

Cel
Wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji służącej poprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego
z uwzględnieniem 10% zmniejszenia jego zapotrzebowania na ciepło.

Zakres
Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zaczęto użytkować przed 14 sierpnia 1961 roku, Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania premii remontowej, która może być udzielona jako dopłata do kredytu na następujących warunkach:

 1. Przedmiotem kredytowania mogą być zarówno prace remontowe, jak i termomodernizacyjne dotyczące budynku (w tym wymiana okien w lokalach mieszkalnych), na które nie uzyskano do tej pory premii remontowej, termomodernizacyjnej lub środków Unii Europejskiej.
 2. Premia remontowa wynosi 20% wykorzystanego kredytu, ale nie więcej niż 15% kosztów remontu.
 3. Warunkiem uzyskania premii jest przedstawienie w banku kredytującym audytu remontowego, który sporządza się na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych planowanych remontów i termomodernizacji. Premia remontowa przysługuje inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego. W zakresie remontu budynku można uwzględnić wszystkie usprawnienia kojarzone z termomodernizacją, łącznie z przedsięwzięciami o charakterze remontowym.

Audyt remontowy budynku mieszkalnego zawiera:

 • Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących
 • w zakres przedsięwzięcia remontowego, niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło, i ocenę uzyskanych oszczędności energii
 • Opis techniczny przedsięwzięcia remontowego przewidzianego do realizacji

Standardowe opracowanie może być uzupełnione o kosztorysy inwestorskie wymagane do udokumentowania szacunkowych kosztów remontu. Audyt spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz w "Rozporzązeniu zmieniającym"

Metodyka

 • PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”
 • PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania”
 • PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne”
 • PN-EN ISO 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”

Referencje
Do tej pory opracowaliśmy ponad 150 audytów remontowych budynków położonych w : Warszawie, Białymstoku, Łapach, Zambrowie, Kolnie, Ciechanowie, Czosnowie i Mińsku Mazowieckim.

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Rajkiewicz

e-mail: arajkiewicz@nape.pl

tel. 22 505-46-54

Janusz Łaszczych

e-mail: jlaszczych@nape.pl

tel. 22 505-44-99