Projekty w trakcie realizacji

Rozwój metodologii pomiaru śladu węglowego dla budynków w Polsce

W projekcie AUDIT+ dążymy do stworzenia kompleksowej usługi, która skoncentruje się na podniesieniu efektywności realizacji projektów modernizacyjnych oraz zwiększeniu wykorzystania audytów energetycznych w sektorze energochłonnym

Celem projektu REFORMERS jest dywersyfikacja dostaw energii odnawialnej i maksymalizacja efektywności wykorzystania energii poprzez zwiększenie produkcji zielonej energii i połączenie skonsolidowanych rozwiązań technologicznych z najbardziej innowacyjnymi systemami zarządzania energią

RoundBaltic

Nadrzędnym celem projektu RoundBaltic jest wspieranie wdrażania inicjatywy Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności w krajach docelowych projektu – Polsce, Łotwie i Danii.

RINNO

Opracowanie rozwiązań dla branży budowlanej w celu przyspieszenia tempa gruntownych renowacji w budynkach nieefektywnych energetycznie.

Build Up Skills II Poland

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Projekty zrealizowane

Increasing renovation rate of buildings in Visegrad countries through Renovation Wave

The European Commission (EC) present individual proposals within the Renovation Wave (RW) to help renovate buildings. Public debateat the V4 level is desirable with the aim to motivate governments to consider public position and to deliver the position of relevantstakeholder

X-tendo

eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

innoveas

INNOVativing the uptake of Energy Auditing Schemes for SMEs

Renaissance

Skalowalne i powtarzalne podejście wdrażania nowych modeli biznesowych i technologii wspierających produkcję i dystrybucję energii w lokalnych społecznościach.

Buildings for the Visegrad Future

Fundusz Spójności 2021-2021 - rekomendacje

ESCO dla Samorządów

Przygotowanie i przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

DREEAM

Zintegrowane podejście do modernizacji budynków mieszkalnych

RentalCal

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Bulding Market Brief

Krajowe uwarunkowania sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami

EU-PUBREP

Modernizacja budynków użyteczności publicznej

City Finance Lab - First Full Cycle

System kontraktowania energetycznego celu stymulowania głębokiej modernizacji budynków w miastach

EMPI

Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001

RENEW SCHOOL

Efektywność energetyczna budynków

MŚP Energy CheckUp

Efektywność energetyczna MŚP

BioEnergy Farm 2

Mikro biogazownie rolnicze

ZEBRA2020

Efektywność energetyczna budynków

RenoValue

Efektywność energetyczna w wycenie nieruchomości

Ecolabel

Ecolabelling, analiza dróg i projektów drogowych w cyklu życia

MATRID

Zintegrowane projektowanie

UMBRELLA

Efektywność energetyczna budynków

LiCEA

Audyty energetyczne MŚP

ICE-WISH

Promocja efektywności energetycznej

PolSEFF

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw

BioEnergyFarm

Bioenergia w rolnictwie

Dom Przyjazny

Promocja efektywności energetycznej

NORTH PASS

Promocja budownictwa niskoenergetycznego na północnoeuropejskich rynkach budowlanych

TABULA

Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetyczne

Bucharest S1 thermal rehabilitation

Weryfikacja rezultatów projektu

GEF POLSKA

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej

System Zielonych Inwestycji - GIS

Finansowanie przedsięwzięć

PROMOTION 3E

Promocja energooszczędnego sprzętu AGD

Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

Planowanie energetyczne

BUILD UP

Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków

ASIEPI

Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD

PolySMART

Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali

INTEND

Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej

BEST RESULT

Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne

GROUND REACH

Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie

DATAMINE

Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji energetycznej budynków

GREEN IT

Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym

SUMMERHEAT

Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji

INOFIN

Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie

EPBD Platform

Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD

GREEN CITY BUILDINGS

Zrównoważone budownictwo

BEEN

Sieć wspierająca efektywność energetyczną w zasobach mieszkaniowych państw rejonu Morza Bałtyckiego