Opis projektu

Nazwa projektu: eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach
Okres realizacji: 2019-2022
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Horyzont 2020
Koordynator projektu: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN -Austria
Partnerzy: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN -Austria, Koordynator Projektu

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO), Belgia

ZENTRUM FUR ENERGIEWIRTSCHAFT UND UMWELT (E-THINK) (E-THINK), Austria

BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE ASBL (BPIE), Blegia

ADENE – AGENCIA PARA A ENERGIA (ADENE), Portugalia

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES), Grecja

MITTETULUNDUSUHING TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR (TREA), Estonia

ASOCIATIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLADIRI DIN ROMANIA, Rumunia

ENERGISTYRELSEN (DEA), established in AMALIEGADE 44, KOBENHAVN K 1256, Dania

ENERGIE AGENTUR STEIERMARK GEMEINNUTZIGE GMBH (EASt), Austria

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA (NAPE), Polska

THE ENERGY SAVING TRUST LIMITED (EST), Wielka Brytania

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO, SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Włochy

Strona internetowa: https://x-tendo.eu/
Cel projektu: Celem projektu jest poprawa zgodności, niezawodności i użyteczności świadectw charakterystyki energetycznej budynków (EPC) w całej UE, a jednocześnie wspieranie ewolucji w kierunku nowych ram EPC w przyszłości. Identyfikując mocne i słabe strony obecnych programów EPC oraz rozumiejąc potrzeby użytkowników końcowych opracowany zostanie zestaw narzędzi, który poprowadzi decydentów politycznych w kierunku systemu kontraktowania energetycznego nowej generacji. Modułowa struktura zestawu narzędzi obejmie takie aspekty jak: poziom inteligentności budynku, komfort, możliwości włączenia EPC w np.: dzienniki budowy. Umożliwi to decydentom politycznym ulepszenie lub wdrożenie odpowiednich modułów, w zależności od aspektów specyficznych dla danego kraju – możliwości, potrzeb i chęci dostosowania. Pokazany zostanie również potencjał zastosowania wypracowanych nowych ram EPC w całej UE.

Przekazujemy Państwu do oceny dwie nowe funkcjonalności mogące być zastosowane w systemie świadectw charakterystyki energetycznej. Funkcjonalności te dotyczą oceny zarówno emisji zanieczyszczeń z budynku – „Wskaźnik względnej emisji zanieczyszczeń” jak i czystości powietrza wewnętrznego – „Wskaźnik czystości powietrza w pomieszczeniach”.

ocena nowych funkcjonalności