Pilotaż w Lubaniu

1.10.2019

Miasto Lubań ogłosiło test rynku dotyczący „Modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji infrastruktury sportowej i  szkolnej w Lubaniu w modelu PPP”

http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,11528,modernizacja-funkcjonalna-i-gleboka-modernizacja-energetyczna-infrastruktury-sportowej-i-szkolnej-w-.html

 

31.12.2019

Miasto Lubań ogłosiło zamówienie na „Modernizację funkcjonalną i głęboką modernizację infrastruktury sportowej i  szkolnej w Lubaniu w modelu PPP” z terminem składania deklaracji udziału w postępowaniu do dnia 11.02.2020

http://bip.miastoluban.pl/urzad,v,126430,ogloszenie-o-zamowieniu-modernizacja-funkcjonowania-i-gleboka-modernizacja-energetyczna-infrastruktu.html

 

http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,73325,ogloszenie-o-zamowieniu-modernizacja-funkcjonowania-i-gleboka-modernizacja-energetyczna-infrastruktu.html

 

11.02.2020 Miasto Lubań zakończyło postępowanie dotyczące zgłoszenia do udziału w postępowaniu od partnera prywatnego i rozpoczęło dialog konkurencyjny z wybranym partnerem – firmą IZIM Sp. z o.o. w celu szczegółowego ukształtowania zakresu umowy PPP. Termin zakończenia dialogu ustalono na 31.12.2020
23.03.2020

Miasto Lubań ogłosiło zamówienie na świadczenie usługi doradczej w zakresie obsługi planowanej „Modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji Infrastruktury sportowej i szkolnej w Lubaniu w modelu PPP”

http://bip.miastoluban.pl/a,73536,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-swiadczenie-uslug-doradczych-w-zakresie-obslugi-planowanego-do-rea.html

27.03.2020 Miasto Lubań wybrało do świadczenia usługi doradczej w zakresie obsługi planowanej „Modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji Infrastruktury sportowej i szkolnej w Lubaniu w modelu PPP” konsorcjum w składzie Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i Ingenis Sp. zo.o.
15.12.2020 Z uwagi na utrudnienia wywołane Covid-19 dialog z partnerem prywatnym został przedłużony do dnia 31.03.2021
30.11.2021

Podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Lubań i firmą IZIM Sp. z o.o. wykorzystującą zasoby Funduszu BaltCap specjalizującego się m.in. w finansowaniu projektów infrastrukturalnych w krajach nadbałtyckich. Przedmiotem umowy jest głęboka modernizacja energetyczna i funkcjonalna obiektów MOSiR, tj. pływalni „Laguna” i hali sportowej.

Elementem umowy stała się gwarancja uzyskania zużycia energii na określonym bardzo niskim poziomie, charakterystyczna dla umów zawieranych z firmami typu ESCO

Poradnik ESCO dla polskich Miast

MATERIAŁ DO POBRANIA

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia obejmujące głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zakładającą kontraktowanie efektu energetycznego. W poradniku przedstawiono najważniejsze informacje pomocne w udzieleniu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego uregulowanego zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych1 (dalej PZP), w modelu współpracy z przedsiębiorcą ESCO (ang. Energy Service Company).

Materiały szkoleniowe

Warsztaty: Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej?

Odbyły się:

  • 14.03.2019, Warszawa
  • 25.04.2019, Gmina Skała
  • 26.04.2019, Poznań
  • 30.05.2019, Michałowic

 

Projekt został zrealizowany w 2019 roku ze środków Climate-KIC.

Wspólnie z zainteresowanymi samorządami przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym trybie wykorzystuje się zasady umów o poprawę efektu energetycznego, gdzie spłata inwestycji następuje z oszczędności w kosztach energii. Samorządom zainteresowanym udziałem w projekcie oferowaliśmy szkolenie.

W ramach przedsięwzięcia pilotażowego w Lubaniu  przeprowadziliśmy doradztwa prawno-ekonomiczne i techniczne niezbędne do przygotowania zamówienia publicznego, co w efekcie przyczyniło się do rozpoczęcia postępowanie ukierunkowanego na wybór realizatora przedsięwzięcia.

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

  1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów takich jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, poradnik – baza wiedzy)
  2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji inwestycyjnych
  3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
  4. Szkolenia, warsztaty i pilotażowe doradztwo dla zainteresowanych samorządów

 

 

Projekt zrealizowany przez:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełni rolę koordynatora projektu.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., od 1994 roku pomaga samorządom w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł  energii i oświetlenia.

EcoScada to firma zajmująca się oprogramowaniem zarządzania energią w budynkach, monitoringiem jej zużycia i rozliczaniem umów o poprawę efektywności energetycznej

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pełni funkcję doradcy prawno-ekonomicznego

 

 

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali nas:

Promar jest firmą inżynierską, która swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od 1994 roku. Promar jest liderem na polskim rynku w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC. Climate-KIC to stowarzyszenie publiczno-prywatne, którego celem jest wspieranie innowacji służących ograniczaniu zmian klimatycznych.

 

 

City Finance Lab to dedykowana platforma wspierająca rozwój innowacyjnych, powtarzalnych i skalowalnych rozwiązań finansowych, które zwiększają inwestycje w odporne na zmianę klimatu, niskoemisyjne i ekologiczne projekty miejskie dla zrównoważonych miast.