Analiza zastosowania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii

 • 1
  Lokalizacja

  Dostępne nośniki en., warunki przyłączenia do sieci, charakterystyka en. budynku

 • 2
  Wybór schematów zasilania

  System konwencjonalny i systemy alternatywne (hybrydowe) z udziałem OZE

 • 3
  Procedury

  Koszty inwestycyjne, eksploatacyjne, taryfy, emisje; obliczenia dla szczytu i podstawy

 • 4
  Raport

  Prezentacja i porównanie wariantów systemów zasilania

Cel

 • Poprawa charakterystyki energetycznej budynków poprzez zastosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii
 • Opracowania cząstkowe na potrzeby certyfikacji budynków w systemach BREEAM i LEED

Zakres

 • Określenie listy technologii oraz nośników energii możliwych do zastosowania w rozpatrywanym budynku
 • Wybór nośników energii oraz stosowanych technologii, przy uwzględnieniu warunków przyłączenia do sieci, niezawodności i warunków dostaw poszczególnych nośników energii w miejscu lokalizacji budynku
 • Porównanie wybranych rozwiązań pod względem ekonomicznym oraz wpływu na środowisko
 • Opracowanie raportu  prezentującego wyniki analizy
 • Spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Proces wyboru systemu zaopatrzenia budynku w energię przebiega według poniższego schematu.

Zakres analizy jest dostosowany do stopnia złożoności projektowanego budynku oraz rodzaju możliwych do zastosowania technologii. Przyjęto następujący zakres analizy pod względem środowiskowym i ekonomicznym:

 • Dla budynków bez chłodzenia i gdy żaden z rozpatrywanych przypadków nie przewiduje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należy określić wyłącznie emisję i koszty związane z zaopatrzeniem budynku w ciepło.
 • Dla budynków z chłodzeniem i gdy żaden z rozpatrywanych przypadków nie przewiduje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, należy określić emisję i koszty związane z zaopatrzeniem w energię cieplną i chłodniczą na cele klimatyzacji.
 • Gdy w co najmniej jednym rozpatrywanym przypadku występuje skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, należy uwzględnić również emisję i koszty związane z zaopatrzeniem budynku w energię elektryczną.
 • Emisja określana jest zgodnie z PN-EN 15603:2008 (U), zaś kryterium ekonomicznym jest koszt w cyklu życia (LCC).
Zamów usługę

Aplikacja do analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Opracowaliśmy narzędzie, za pomocą którego można przeprowadzić analizę zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku. Wygenerowany za pomocą aplikacji raport może być wykorzystany w celu udokumentowania przeprowadzonej analizy, co jest obowiązkowe przy tworzeniu projektu budowlanego.

Aplikacja jest przeznaczona dla projektantów instalacji, architektów i audytorów energetycznych. Zalety aplikacji aoze.pl:

 • raporty zgodne z rozporządzeniem
 • możliwość wprowadzania aktualnych taryf paliw i nośników energii
 • możliwość analizy od jednego do pięciu systemów alternatywnych i/lub hybrydowych
 • możliwość analizy źródeł ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej
 • możliwość wprowadzenia układów kogeneracyjnych
 • szerszy zakres niż wymagany rozporządzeniem
 • wiarygodność wyników obliczeń i możliwość wykorzystania przy projektowaniu
 • zawsze aktualne algorytmy, zgodne z obowiązującymi przepisami
 • obliczenia można wykonywać dowolną ilość razy za darmo, opłata pobierana dopiero przy drukowaniu raportu
 • 14,90zł za pojedynczy raport, 10zł przy zakupie w pakiecie
 • zdalny dostęp do programu i danych z każdego miejsca
 • przechowywanie kopii zapasowych raportów.

Korzystania z aplikacji aoze.pl można się nauczyć samemu, korzystając z podpowiedzi umieszczonych na stronie.

Więcej informacji na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.aoze.pl lub pisząc na adres: aoze@aoze.pl

Zapraszamy do wypróbowania naszego programu.

Skorzystaj z aplikacji