Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg PN-EN 16247

Duże przedsiębiorstwa mają ustawowy obowiązek cyklicznego przeprowadzania audytów energetycznych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa stał się od 2016 roku obowiązkową procedurą narzuconą dużym przedsiębiorstwom (wg interpretacji zamieszczonej na stronie URE) zapisami ustawy o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny może przynieść wymierne korzyści zarówno w aspekcie optymalizacji bieżących kosztów operacyjnych jak i w aspekcie strategicznym przedsiębiorstwa, poprzez zmniejszanie ekspozycji na ryzyko wzrostu cen nośników energii oraz poprawę konkurencyjności produkcji.

Audyt jest systematyczną procedurą mającą na celu analizę informacji o urządzeniach energochłonnych oraz o zużyciu energii w przedsiębiorstwie, zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia, ocenę energochłonności poszczególnych obszarów oraz identyfikację potencjału jej zmniejszenia. Wymóg ustawowy nakazuje dokonanie szczegółowego przeglądu wolumenu energii odpowiadającego co najmniej 90% całkowitego zużycia energii łącznie z transportem. Z praktycznego punktu widzenia, zasady przeprowadzania audytu można odnaleźć w dwóch kompatybilnych normach przywołanych w Dyrektywie – PN EN 16247 oraz ISO 50001. W każdej z tych procedur, kluczowe dla zapewnienia jak największych korzyści jest zaangażowanie w proces pracowników. W zakładach produkcyjnych proces audytu wymaga udziału zarówno służb utrzymania ruchu, energetyków, jak i technologów oraz przedstawicieli innych działów posiadających potrzebne informacje oraz wpływ na sposób gospodarowania energią. Rezultat audytu powinien być na tyle przejrzysty, aby zasadnicze konkluzje były zrozumiałe nie tylko dla specjalistycznych służb technicznych ale i dla pozostałych działów. Kolejność wykonywanych działań można w uproszczeniu przedstawić następująco:

 • 1
  Zebranie danych

  Identyfikacja celów, na które energia jest zużywana. Alokacja zużycia na poszczególne cele.

 • 2
  Ocena efektywności

  Ocena obszarów zużycia pod względem efektywności wykorzystania energii

 • 3
  Dobór działań

  Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych

 • 4
  Raport

  Raport z audytu i synteza wniosków

Zakłada się, że wnioski z audytu zostaną przynajmniej częściowo wdrożone, a efekt ich wdrożenia będzie monitorowany. W celu właściwego monitorowania efektów podejmowanych działań najczęściej w audycie identyfikuje się obszary zużycia i nośniki energii, które nie są systematycznie mierzone, więc należy je dodatkowo opomiarować. Może to być podstawą do opracowania koncepcji monitoringu energii.

Szacuje się, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez profesjonalnych konsultantów i przy aktywnej współpracy pracowników przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwach produkcyjnych udaje się zidentyfikować bezinwestycyjne lub niskonakładowe możliwości poprawy efektywności energetycznej o kilka punktów procentowych (oraz redukcję kosztów energii o 5%-7%). Osiągnięcie wyższej redukcji zużycia i kosztów wymaga zazwyczaj działań inwestycyjnych. Niemniej jednak, nawet kilkuprocentowa wysokość oszczędności kosztu energii zazwyczaj zwraca w pierwszym roku koszty wykonania profesjonalnego audytu.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza,
email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: aep@nape.pl

  Referencje:

  Przeprowadziliśmy audyty energetyczne wielu przedsiębiorstw, m.in.: