Ocena izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych - termowizja

 • 1
  Przegląd dokumentacji technicznej

  Wytypowanie miejsc zagrożonych wystąpieniem wad termicznych

 • 2
  Przegląd budynku

  Wywiad z użytkownikami, ewentualne pomiary warunków wewnętrznych, analiza zgłaszanych uwag

 • 3
  Wykonanie termogramów

  Zdjęcia kamerą termowizyjną z zewnątrz i wewnątrz zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy

 • 4
  Analiza i podsumowanie

  Wskazanie wad izolacji termicznej budynku i oszacowanie parametrów termofizycznych przegród zewnętrznych

Cel

Nieinwazyjne wykrywanie:

 • Wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, infiltracji powietrza
 • Lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności
 • Złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów
 • Lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja)

Badania termowizyjne pozwalają na ocenę izolacyjności cieplnej przegród nie tylko w celu określenia potrzeby zadań termomodernizacyjnych, ale przede wszystkim sprawdzenia jakości wykonanych prac termomodernizacyjnych. Termogramy bezlitośnie pokazują braki i niedociągnięcia wykonawcze, które skutkują wzmożoną ucieczką ciepła z budynku.

Zakres

Opracowanie obejmuje:

 • Przegląd dokumentacji technicznej budynku – wytypowanie ewentualnych miejsc zagrożonych wystąpieniem wad termicznych
 • Przegląd budynku (wywiad z użytkownikami, ewentualne pomiary warunków wewnętrznych, analiza zgłaszanych uwag)
 • Wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną – termogramów i rejestracja ewentualnych miejsc występowania wad termicznych (termogramy z zewnątrz i wewnątrz zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy na podstawie uwag zgłaszanych przez użytkowników)
 • Opis i analizę wykonanych termogramów
 • Opis i analizę przyczyn zawilgoceń i pleśni na powierzchniach przegród zewnętrznych
 • Podsumowanie (wskazanie wad izolacji termicznej budynku i oszacowanie parametrów termofizycznych przegród zewnętrznych)

Szczegółowy zakres jest zawsze uzgadniany ze zleceniodawcą. W zależności od występujących problemów niektóre wymienione w zakresie opracowania elementy mogą zostać pominięte lub można rozszerzyć zakres o analizę bilansu ciepła, wykorzystując wykonane badania termowizyjne.

Efektem badania jest raport sporządzony zgodnie z normą PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”.

Metodyka

Termografia w podczerwieni jest techniką zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów dzięki detekcji pochodzącego od nich promieniowania podczerwonego.

Rezultatem pomiaru jest tzw. termogram, czyli obraz, na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury.

Oferta obejmuje:

 • Sprawdzenie jakości wykonania docieplenia
 • Ustalenie przyczyn pojawienia się zagrzybienia
 • Wykrycie zawilgocenia przegród zewnętrznych
 • Sprawdzenie docieplenia kominów
 • Wykrycie usterek ogrzewania podłogowego (wszystkie typy)
 • Lokalizowanie przebiegu ogrzewania podłogowego (wszystkie typy)
 • Sprawdzenie stanu grzejników

 

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: termowizja@nape.pl

Formularz kontaktowy