Strona główna>Informacje>Świadectwa

Świadectwa

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje Unii Europejskiej do przyjęcia stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych, powodujących jej wdrożenie przed 4 stycznia 2006 r. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków we Wspólnocie (sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest odbiorcą końcowym ponad 40 % energii), z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, warunków użytkowania i oceny opłacalności (EPBD 2002/91/EC).

Dyrektywa 2002/91/WE została zmieniona ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian merytorycznych oraz dla zachowania przejrzystości. Obecnie obowiązującą jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Pierwsza wersja Dyrektywy została wprowadzona w Polsce nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373).

Ustawa zobowiązała ministra odpowiedzialnego za budownictwo do wydania odpowiedniego Rozporządzenia określającego szczegółową metodykę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, części budynków i lokali mieszkalnych w Polsce oraz szczegółową zwartość świadectwa. Jest nim: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami, system ten rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Począwszy od tego dnia każdy budynek oddawany do użytku oraz sprzedawany bądź wynajmowany musi mieć sporządzone świadectwo oceny charakterystyki energetycznej. W najnowszej wersji Rozporządzenia wprowadzono pewne zmiany i od  marca 2015 r. osoby budujące domy na własny użytek nie muszą sporządzać świadectw energetycznych, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji Rozporządzenia.

System ten ma na celu osiągnięcie oszczędności energetycznych w sektorze komunalnym odpowiadającym za najwyższe zużycie energii w Unii Europejskiej (około 40% całkowitego zużycia energii). Świadectwa oceny charakterystyki energetycznej mają za zadanie podnieść poziom świadomości mieszkańców oraz inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii i wynikających z tego oszczędności pieniężnych. Mają również na celu ukształtowanie rynku nieruchomości w kontekście uwzględnienia wpływu długoterminowych kosztów energii zużywanej na eksploatację budynku na cenę danej nieruchomości.

Dla właścicieli domów i mieszkań zamówienie świadectwa energetycznego oznacza możliwość poznania swojego budynku od strony energetycznej. Budynki o dobrej jakości energetycznej powinny stać się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców lub najemców, bowiem dobra jakość energetyczna to oczywiście niższe koszty eksploatacji.