Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 • 1
  Identyfikacja stanu istniejącego

  Charakterystyka gminy, źródeł, odbiorców i lokalnych zasobów energii, warunki klimatyczne.

 • 2
  Zakres racjonalizacji użytkowania

  Zakres przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii z oceną efektów poszczególnych działań.

 • 3
  Modernizacja źródeł i sieci

  Zakres modernizacji źródeł i sposobów zaopatrzenia w ciepło wraz z oceną efektów poszczególnych zadań modernizacyjnych.

 • 4
  Analiza możliwości rozwoju

  Rozwój przedsiębiorstw energetycznych, ocena potrzeb energetycznych w kolejnych latach.

Cel

 • Dostarczenie zarządom gmin informacji niezbędnej do prowadzenia planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej.
 • Zbilansowanie stanu istniejącego w zakresie wykorzystania energii w gminie.
 • Pokazanie rezerw tkwiących w racjonalizacji użytkowania energii przez najważniejszych odbiorców.

Zakres

 • Identyfikacja stanu istniejącego zawierająca:
  • charakterystykę gminy, warunki klimatyczne itp.
  • charakterystykę istniejących odbiorców ciepła
  • charakterystykę istniejących źródeł ciepła i podsystemów energetycznych
  • charakterystykę lokalnych zasobów i rezerw energetycznych
 • Określenie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników wraz z oceną efektów uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
 • Określenie zakresu modernizacji istniejących źródeł i sposobów zaopatrzenia w ciepło wraz z oceną efektów uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych zadań modernizacyjnych.
 • Zestawienie informacji uzyskanych od działających na terenie gminy przedsiębiorstw energetycznych oraz propozycji tych przedsiębiorstw dotyczących ich możliwości rozwojowych, warunków dostarczania nośników energii i ciepła itp.
 • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inwentaryzacja nowych terenów inwestycyjnych wraz z określeniem ich funkcji i ocena potencjalnych potrzeb cieplnych oraz tempa ich narastania w kolejnych latach.

Rysunek: Mapa sieci ciepłowniczej.

Metodyka

 • Inwentaryzacja potrzeb cieplnych oraz sposobu pokrycia tych potrzeb wraz z określeniem obecnych wskaźników gęstości cieplnej w poszczególnych rejonach gminy i sporządzenie mapy gęstości cieplnej dla całego terenu gminy.
 • Inwentaryzacja i ocena istniejącego stanu w poszczególnych podsystemach zaopatrzenia w ciepło, a w szczególności lokalizacja obiektów oraz ich znamionowej i wykorzystanej mocy, zdolności przesyłowych w sieciach itp.:
  • w podsystemie ciepłowniczym (centralne źródła ciepła, sieci cieplne, przepompownie, węzły cieplne grupowe i indywidualne oraz instalacje odbiorcze)
  • w podsystemie gazowniczym (gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, stacje redukcyjne oraz kotłownie gazowe)
  • w podsystemie elektroenergetycznym (sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia, stacje transformatorowe oraz obiekty i instalacje odbiorcze wykorzystujące energię elektryczną dla potrzeb ogrzewania)
  • w zakresie innych (lokalnych) podsystemów zaopatrzenia w ciepło (lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi i olejem, indywidualnych pieców i kuchni na paliwa stałe itp.)
 • Inwentaryzacja lokalnych zasobów energetycznych, obejmująca lokalizację oraz określenie (wraz z oceną zakresu i możliwości ich wykorzystania):
  • rezerw mocy cieplnej w istniejących źródłach ciepła
  • nie wykorzystanych zasobów palnych odpadów produkcyjnych i miejskich
  • nie wykorzystanych lokalnych zasobów paliw
  • nie wykorzystanego potencjału ciepła odpadowego w przemyśle
  • możliwości wprowadzenia lub zwiększenia zakresu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej itp.

W wyniku określenia przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców oraz zakresu modernizacji istniejących źródeł i podsystemów zaopatrzenia w ciepło, a także po przeanalizowaniu informacji i propozycji uzyskanych od przedsiębiorstw energetycznych i dokonaniu inwentaryzacji nowych terenów inwestycyjnych, będzie możliwe wykonanie:

 • aktualizacji potrzeb cieplnych na terenie gminy z uwzględnieniem nowych terenów inwestycyjnych oraz efektów modernizacji istniejących odbiorców i podsystemów zaopatrzenia w ciepło (aktualizacja oraz określenie trendu zmian wskaźników gęstości cieplnej w poszczególnych rejonach gminy)
 • analizy potrzeb i oceny możliwości oraz zakresu współpracy z innymi gminami (wykorzystania nadwyżek lub pokrycia niedoborów)
 • określenia potencjalnych (możliwych do realizacji) rozwiązań technicznych i zakresu zadań modernizacyjnych, jako założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Plan wykonany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązującej Ustawie Prawo Energetyczne.

Referencje

Wykonaliśmy projekty założeń między innymi dla:

Łomży, Ostrołęki, Giżycka, Hajnówki, Pisza, Suwałk, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Dąbrowy Białostockiej, Nowej Dęby, Moniek, Czarnej Białostockiej, Gminy Ełk, Sulejówka, Piaseczna, Gminy Poświętne

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: nape@nape.pl

Formularz kontaktowy