W projekcie AUDIT+ dążymy do stworzenia kompleksowej usługi, która skoncentruje się na podniesieniu efektywności realizacji projektów modernizacyjnych oraz zwiększeniu wykorzystania audytów energetycznych w sektorze energochłonnym. Naszym celem jest usprawnienie procesów w przemyśle, aby wspierać zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii.

Okres realizacji: 2023 – 2026

Źródło finansowania: Komisja Europejska, LIFE

Naszymi celami w projekcie AUDIT+ są:

 •       Pilotaż kompleksowej usługi uzupełniającej mechanizm audytu energetycznego realizowany w ramach konkursu skierowanego w Polsce do sektora przetwórstwa spożywczego
 •       Adaptacja dostępnej wiedzy technicznej, regulacyjnej oraz narzędzi wsparcia związanych z wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej i z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł do formy łatwej w praktyce do wykorzystania przez interesariusz
 •       Utworzenie grup operacyjnych które skupią się na identyfikacji obecnych luk i potrzeb, które mogą wpłynąć na praktyczne wykorzystanie audytów energetycznych w przemyśle energochłonnym.
 •       Stworzenie platformy zrzeszającej decydentów, stowarzyszenia, dostawców technologii, aby zachęcać do doskonalenia standardów i programów wsparcia (w tym finansowych) mających na celu zwiększenie stopnia realizacji inwestycji we wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej zidentyfikowanych w procesie audytów energetycznych.

Nabór do pilotażu usługi

Audit Plus - Integralna Usługa Doradcza w Zakresie Efektywności Energetycznej Dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa

W ramach projektu AUDIT PLUS oferujemy bezpłatny voucher na usługę doradczą z zakresu związanego z efektywnością energetyczną w wymiarze 100 godzin doradztwa. Przewidzieliśmy możliwość wyświadczenia tej usługi dla sześciu wybranych w naborze przedsiębiorstw energochłonnych z sektora przetwórstwa spożywczego*. Naszym priorytetem jest wsparcie tych przedsiębiorstw, które chcą przeprowadzić modernizacje. 

Jakich korzyści dla przedsiębiorstwa można oczekiwać?

 •            Dostęp do wiedzy z zakresu efektywności energetycznej i dekarbonizacji od wiodących organizacji.
 •            Potencjalne zmniejszenie kosztów energii.
 •            Wkład w zrównoważony rozwój środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii i niższą emisję gazów cieplarnianych.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z naszej nieodpłatnej usługi?

 •           Wypełnij formularz zgłoszeniowy –  dostępny online poniżej oraz  pod tym linkiem lub pobierz formularz offline tutaj  i prześlij mailem na adres auditplus@nape.pl 
 •          Przed przystąpieniem do zgłoszenia przygotuj informację o rocznym zużyciu energii przedsiębiorstwa wyrażone w kosztach ( PLN ) lub wolumenach ilościowych ( np. MWh/rok, m3/rok, tony/rok) wraz z podziałem na jej nośniki ( np. gaz, energia elektryczna, paliwa transportowe ) – będzie ona niezbędna do przesłania aplikacji 

Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2024

Informację o wyborze sześciu przedsiębiorstw do realizacji pilotażu przekażemy drogą mailową do dnia 30 sierpnia 2024 

Vouchery na usługę doradczą mają na celu przeprowadzenie przez proces identyfikacji i wdrażania środków efektywności energetycznej dla 1-2 procesów lub urządzeń zużywających energię, zidentyfikowanych przez uczestniczące przedsiębiorstwa we współpracy z NAPE S.A.. 

Kompleksowa usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej w ramach projektu Audit Plus będzie oferować strukturalne wsparcie, obejmujące określone usługi dostosowane do potrzeb i wymagań uczestniczących w pilotażu przedsiębiorstw energochłonnych, których poglądowy zakres opisany jest w Katalogu Usług.

 

*w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń z sektora przetwórstwa spożywczego NAPE zastrzega możliwość rekrutacji przedsiębiorstw z innych sektorów

Katalog Usług

Poniżej przedstawiamy ramowy katalog usług jakimi może być objęta usługa 100h doradztwa. Zgodnie z założeniami projektu usługa będzie dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa w związku z czym może wykraczać poza opisane zakresy, niemniej jednak musi być zgoda z nadrzędnym celem projektu czyli poprawą efektywności energetycznej. Szczegóły zakres usługi będzie ustalany z wybranym przedsiębiorstwem.

Ocena techniczna / analiza zużycia energii

 1. Uproszczony audyt efektywności energetycznej 1-2 procesów przemysłowych oraz urządzeń zużywających energię wybranych wspólnie z przedsiębiorstwem, oraz opracowanie rekomendacji w zakresie możliwości poprawy ich efektywności energetycznej
 2. Symulacje energetyczne (opracowanie modelu przepływu energii elektrycznej, ciepła i masy) w celu oszacowania rzeczywistego wpływu proponowanych środków na profil zużycia energii oraz na koszty energii
 3. Identyfikacja i analiza parametrów poprawiających możliwość predykcyjnego zarządzania majątkiem technicznym (predictive maintanance) oraz utrzymania efektywności energetycznej dla 1-2 zalecanych/wybranych procesów przemysłowych i/lub urządzeń zużywających energię (np.: chłodzenie, generacja ciepła, oświetlenie, generacja elektryczności, HVAC, kotły, sprężarki, pompy ciepła i pompy wodne itp.).

Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w zakresie sugerowanych możliwości oszczędzania energii i kosztów

 1. Wstępna ocena kosztów wdrożenia oraz czasu zwrotu sugerowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną dla procesów przemysłowych i urządzeń zużywających energię
 2. Ocena wskaźników opłacalności, w tym m.in. koszty kursów szkoleniowych, koszty działań związanych z wdrażaniem systemu zarządzania energią, koszty pomocy zewnętrznych ekspertów i audytorów, koszty dodatkowego systemu monitorowania energii, koszty pomiarów i weryfikacji oszczędności energii, koszty utrzymania sprzętu
 3. Ocena korzyści, w tym m.in. oszczędności wynikające z działań bezkosztowych, niskokosztowych i wysokokosztowych podejmowanych na rzecz poprawy efektywności energetycznej
 4. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści przy użyciu wskaźników opłacalności
 5. Ocena wpływu cen energii/paliwa i stóp procentowych na wybór najdogodniejszych środków efektywności energetycznej (analiza wrażliwości)

Wsparcie techniczne we wdrożeniu sugerowanych środków oszczędności energii i kosztów.

 1. Wsparcie w ocenie elementów technicznych ofert dotyczących usprawnień efektywności energetycznej
 2. Analiza optymalizacji zużycia energii w planowanych do modernizacji procesach przemysłowych i produkcyjnych
 3. Integracja różnych alternatywnych (w tym odnawialnych) źródeł energii w procesach przemysłowych i produkcyjnych
 4. Wsparcie doradcze w procesie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii i środków efektywności energetycznej, w tym: fotowoltaika, HVAC, pompy ciepła, magazynowanie energii, energia geotermalna, napędy o zmiennej prędkości, kotły na biomasę, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii, Waste2X oraz Power2X.

Identyfikacja źródeł finansowania przedsięwzięć

 1. Spersonalizowana informacja o najbardziej odpowiednich regionalnych, krajowych i europejskich publicznych i prywatnych możliwościach wsparcia finansowego na wdrażanie sugerowanych środków efektywności energetycznej
 2. Wsparcie w procesie przygotowywaniu wniosków w celu ubiegania się o wsparcie finansowe

Matchmaking z dostawcami usług i rozwiązań

 1. Identyfikacja najbardziej odpowiednich firm inżynieryjnych, ESCO, dostawców technologii lub audytorów energetycznych
 2. Łączenie przedsiębiorstw z odpowiednimi konsultantami i/lub firmami, w celu wsparcia dalszej realizacji działań zidentyfikowanych podczas pilotażowej usługi doradczej Audit Plus poprzez m.in. wdrażanie modeli biznesowych, wdrażanie odnawialnych źródeł energii, analizy kosztów i korzyści różnych środków efektywności energetycznej, analizy cyklu życia, opracowywanie społecznej analizy cyklu życia, dostarczanie wsparcia inżynieryjnego, itd. .

Wsparcie doradcze we wdrożeniu sugerowanych w audycie energetycznym środków oszczędności energii i kosztów

 1. Strategie i rekomendacje dotyczące zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstw po audycie oraz monitorowania wpływu wdrożonych środków efektywności energetycznej
 2. Walidacja planów wdrożeniowych wynikających z audytu energetycznego
 3. Wdrożenie protokołów pomiaru i weryfikacji do oceny efektywności energetycznej wdrożonych środków poprawy efektywności energetycznej.

Pomoc w tworzeniu i wdrażaniu strategii energetycznej / redukowania śladu węglowego firmy

 1. Wsparcie przedsiębiorstwa w wykonaniu samooceny przeszkód ograniczających wdrożenie zaleceń z audytów energetycznych oraz czynników, które mogą pomóc w ich pokonaniu
 2. Wsparcie przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii energetycznej / redukowania śladu węglowego firmy oraz ustanowieniu organizacyjnej polityki firmy w tym zakresie
 3. Wsparcie w wykorzystaniu dostępnych informacji o obszarach i profilu zużywania energii przez przedsiębiorstwo do opracowania strategii zarządzania energią oraz redukowania śladu węglowego
Katalog usług do pobrania

Wspierają nas

Projekty Partnerskie

Efektywność energetyczna sektora rolno-spożywczego dzięki nowym środkom audytu energetycznego, Cel projektu zwiększenie absorpcji opłacalnych środków efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i pomp ciepła, wśród przedsiębiorstw z UE poprzez wdrażanie sugerowanych środków z audytów energetycznych.

Informacja o projekcie: http://www.auipe.pl/projekty/aeneam-efektywnosc-energetyczna-sektora-rolno-spozywczego 

Partnerzy w Polsce:

Konsorcjum realizujące projekt