Rozpoczęcie projektu Audit Plus

W projekcie AUDIT+ dążymy do stworzenia kompleksowej usługi, która skoncentruje się na podniesieniu efektywności realizacji projektów modernizacyjnych oraz zwiększeniu wykorzystania audytów energetycznych w sektorze energochłonnym. Naszym celem jest usprawnienie procesów w przemyśle, aby wspierać zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii.

● Przemysł odpowiada za 25,6% końcowego zużycia energii i 15% emisji w UE [1], a połowę tej energii zużywa przemysł energochłonny.

Projekt Audit Plus -finansowany w ramach europejskiego programu LIFE-CET-22, rozpoczął się  spotkaniem Partnerów, które odbyło się w Madrycie 23.10.2023.  Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, aby pomóc energochłonnym gałęziom przemysłu w poprawie ich efektywności energetycznej poprzez pilotażowe wdrożenia w Irlandii, Hiszpanii i Polsce oraz stworzenie planów powielenia zdobytej wiedzy w innych sektorach przemysłu.

Celem projektu LIFE Audit+ jest położenie nacisku na praktyczne aspekty audytów energetycznych w przemyśle energochłonnym, tak aby zwiększyć świadomość odnośnie możliwości technicznych i korzyści z realizacji działań modernizacyjnych. 

Projekt będzie wspierać przedsiębiorstwa z ww. sektora poprzez zorganizowanie grup operacyjnych, dostarczających wsparcia technicznego, szkoleniowego oraz doradczego, również z zakresu finansowania przedsięwzięć i aktualnych regulacji prawnych. 

Dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorstwa będą mogły ze zwiększoną świadomością rozpocząć działania zmierzające ku poprawie efektywności energetycznej i wdrażaniu środków poprawy efektywności energetycznej, co przyczyni się do wspólnego celu redukcji emisji w Europie.

Naszymi celami w projekcie AUDIT+ są:

●Pilotaż kompleksowej usługi uzupełniającej mechanizm audytu energetycznego realizowany w ramach konkursu skierowanego w Polsce do sektora przetwórstwa spożywczego 

● Utworzenie grup roboczych w 4 różnych regionach przemysłowych Unii Europejskiej w celu zrozumienia obecnych luk i potrzeb, które mogą wpłynąć na praktyczne wykorzystanie audytów energetycznych w przemyśle energochłonnym.

● Adaptacja dostępnej wiedzy technicznej, regulacyjnej oraz narzędzi wsparcia związanych z wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej i z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł do formy łatwej w praktyce do wykorzystania przez interesariuszy

● Przygotowanie projektów redukcji energochłonności procesów przemysłowych wśród przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych w projekt

● Stworzenie platformy zrzeszającej decydentów, stowarzyszeń, prywatnych firm i dostawców technologii, aby zachęcać do doskonalenia standardów i programów wsparcia (w tym finansowych) w celu zwiększenia stopnia realizacji inwestycji we wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej zidentyfikowanych w procesie audytów energetycznych.

Ponadto:

● Podejmiemy się aktywizacji regionalnych ekosystemów efektywności energetycznej,

● Zapewnimy narzędzia i zasoby w celu wypełnienia luk zidentyfikowanych przez regionalne ekosystemy.

●  Wdrożymy zintegrowaną usługę doradztwa w zakresie efektywności energetycznej dla branży energochłonnej,

● Opracujemy plan replikacji wraz z materiałami gotowymi do powielania 

● Będziemy promować nasze działania nie tylko w krajach Partnerów projektu, ale też dzięki współpracy  z innymi inicjatywami UE w całej Europie. 

Koordynatorem projektu jest International Energy Research Centre (IERC),a Partnerami są: Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (NAPE), Fundacion Centro Tecnoloxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxetica (Energylab), Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) i Lawler Sustainability 

W Irlandii projekt Audit Plus skupi się na sektorach farmaceutycznym, chemicznym i opieki zdrowotnej; W Hiszpanii uwzględnione zostaną dwa zróżnicowane sektory: sektor ceramiczny w Castellón, a w Galicji sektor przetwórstwa rybołóstwa i przetwórstwa spożywczego w szczególności tych przedsiębiorstw które wymagają zimnych warunków pracy, a w  Polsce będziemy kierować nasze działania głównie do sektora przetwórstwa spożywczego.

Branże energochłonne 

Według danych Komisji Europejskiej z 2019 r. przemysł odpowiada za 25,6% końcowego zużycia energii i 15%  emisji w UE. Połowa tego wolumenu energii jest potrzebna w przemyśle energochłonnym, w którym koszty energii stanowią znaczną część kosztów produkcji.

Europejskie Porozumienie Przemysłów Energochłonnych reprezentuje ponad 30 000 firm i 2,8 mln pracowników w UE w następujących sektorach: przemysł chemiczny, cementowy, papierniczy, ceramiczny, wapienniczy, producenci żelazostopów, chlorowy. przemysł alkaliczny, przemysł stalowy, przemysł gipsowy, przemysł metalowy, glina, przemysł naftowy i przemysł szklarski.

Początkowo Komisja Europejska zwracała szczególną uwagę na sektory żelaza i stali, rafinerii, cementu, petrochemii i nawozów, ponieważ mają one największy udział w emisjach gazów cieplarnianych. Jednak wojna w Ukrainie i nowe priorytety ustanowione w strategii REPowerEU skłaniają do poszukiwania nowych możliwości, ponieważ duży potencjał oszczędności energii leży również w innych  sektorach.

Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej wspierający wyłącznie działania na rzecz środowiska i klimatu.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.