Projekt Build Up Skills II Poland

Realizacja długoterminowych celów w zakresie termomodernizacji budynków wymaga przygotowania kompetentnych i jakościowych kadr w sektorze budowlanym. Wystartował projekt „Build Up Skills II Poland” (BUPS II Poland), który będzie realizował zadania mające na celu opracowanie Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników w obszarze budownictwa energooszczędnego i renowacji budynków w Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.  

Koordynatorem projektu jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), wspierana przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITeE), Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE) i Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZB). Jednostkami współpracującymi są Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE), Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEŚ), Fundacja Poszanowania Energii (FPE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii (AUiPE) oraz Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska (RAPEiS). 

Celem projektu BUILD UP Skills II w Polsce, jest opracowanie Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym na wszystkich poziomach ERK/KRK/SRK oraz w ramach edukacji formalnej (zawody, kwalifikacje, kierunki studiów, uprawnienia) i kształcenia pozaformalnego (szkolenia i kwalifikacje rynkowe) w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków. Ta Strategia ma przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania energii w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i osiągnięcia przez polską gospodarkę neutralności klimatycznej.   

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

  1. Ponowne uruchomienie platformy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z udziałem kluczowych interesariuszy krajowych. 
  2. Ocena efektów realizacji Krajowej Mapy Drogowej opracowanej w ramach I fazy BUILD UP Skills (2011-2012)  
  3. Analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (stan obecny i perspektywiczny) w obszarze remontów budynków. 
  4. Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych. 
  5. Aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r. wraz z zaleceniami oraz przyjęciem do wdrożenia przez interesariuszy. 

Aktualnie w ramach jednego z zadań przeprowadzamy ankietę, której celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną do wykorzystane do opracowania Strategii  (tgz. Mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) i pracowników budowlanych w Polsce. 

Link do ankiety: https://bups.kape.gov.pl/badanie/  

BUPS II Poland to druga edycja projektu, którego wcześniejsza faza była realizowana w latach 2011-2012. W ramach przygotowanej mapy drogowej opracowano następujące dokumenty: 

  • „Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii” Link  
  • „Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków” Link 

Więcej informacji o projekcie BUPS II Poland dostępnych jest na stronie https://bups.kape.gov.pl 

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.