Przegląd energetyczny budynku

 • 1
  Ocena ilościowa

  Analiza bilansu energetycznego budynku metodą zużyciową

 • 2
  Weryfikacja mocy

  Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej i elektrycznej

 • 3
  Ocena jakościowa

  Elementów i systemów budynku

 • 4
  Ocena końcowa

  Porównanie stanu elementów z możliwym technicznie stanem po modernizacji

Cel

Przegląd energetyczny ma na celu ocenę efektywności energetycznej budynku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskazanie możliwości poprawy tego stanu przez realizację zaproponowanych usprawnień, jednak koszty i opłacalność rozwiązań określane są dopiero w audycie energetycznym.

Zakres i metodyka

 • Ocena ilościowa polegająca na sporządzeniu i analizie bilansu energetycznego budynku metodą zużyciową.
 • Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej (na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej) oraz zamówionej mocy elektrycznej.
 • Ocena jakościowa, której poddawane są elementy i systemy budynku podzielona jest na 3 kategorie: elementy osłony zewnętrznej, instalacje wewnętrzne, nośniki energii i inne media.
 • Przypisanie każdemu elementowi oceny punktowej w skali1-5 (1-energochłonny, 5-energooszczędny) oraz waga, również w skali1-5 (1-mały udział w bilansie energii, 5-duży udział w bilansie energii).
 • Ocena końcowa wyrażona przez wskaźnik PEN (procent efektywności energetycznej). Ocena jest wynikiem porównania stanu aktualnego danego elementu z możliwym technicznie stanem po modernizacji zaproponowanym w tzw. katalogu oceny punktowej.

Przegląd energetyczny budynku to dodatkowo:

 • Propozycja usprawnień, których realizacja zmniejszy zużycie energii.
 • Przypisanie poszczególnym usprawnieniom kategorii:
  • możliwe do realizacji,
  • zalecane,
  • pilne.
 • Dobór rozwiązań uwzględniający zarówno indywidualne uwarunkowania obiektu, jak również wymagania jego użytkowników.
 • Wskazanie racjonalnej kolejności modernizacji osłony i systemów technicznych budynku.
 • Wskazanie możliwych źródeł finansowania, adekwatnych do planowanej inwestycji.

Ocena ekspercka

 • Wskazuje kierunki głębokiej modernizacji prowadzącej do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynków.
 • Wskazuje kierunki głębokiej modernizacji prowadzącej do poprawy komfortu jego użytkowników.
 • Przyczynia się do poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budynków.
 • Wskazuje działania mające prowadzić do obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię.
 • Wskazuje działania mające zapewnić dłuższą żywotność i mniejszą awaryjność instalacji i urządzeń.

Narzędzie przygotowania modernizacji energetycznej

Znajomość stanu technicznego budynku jest podstawą planowania w nim remontów czy modernizacji. Identyfikacja i diagnostyka elementów budynku odpowiedzialnych za jego efektywność energetyczną oraz określenie aktualnego poziomu zużycia energii jest punktem wyjścia do poszukiwania sposobów jej bardziej efektywnego wykorzystania w obiekcie. Ze względów ekonomicznych każdy zarządca nieruchomości pragnie zmniejszyć zużycie energii, lub przynajmniej utrzymać jej koszt na dotychczasowym poziomie, pomimo wzrostu cen nośników energii i mediów. Zawsze jednak na pierwszym miejscu powinien on mieć na względzie zapewnienie szeroko rozumianego komfortu wszystkim użytkownikom budynku.

Przegląd energetyczny ma na celu ocenę efektywności energetycznej budynku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskazanie możliwości poprawy tego stanu przez realizację zaproponowanych usprawnień, jednak koszty i opłacalność rozwiązań określane są dopiero w audycie energetycznym. Istotnym warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci redukcji zużycia energii, jest zmiana sposobu użytkowania obiektu.

We wspólne budowanie tego efektu powinni być czynnie zaangażowani również jego użytkownicy, co najczęściej będzie wymagało od nich zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz zachowań niesprzyjających oszczędzaniu energii.

Przy okazji przeprowadzania przeglądu energetycznego weryfikuje się również zakres przedsięwzięć remontowych, które nie przynoszą efektu energetycznego. Jest to istotne w przypadku realizacji projektu modernizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: peb@nape.pl

Formularz kontaktowy