REFORMERS

Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems”

REFORMERS Energy Valleys

Okres realizacji: 2023 – 2028
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Horyzont 2020
Koordynator projektu: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgia
Cel Projektu: Celem projektu REFORMERS jest dywersyfikacja dostaw energii odnawialnej i maksymalizacja efektywności wykorzystania energii poprzez zwiększenie produkcji zielonej energii i połączenie skonsolidowanych rozwiązań technologicznych z najbardziej innowacyjnymi systemami zarządzania energią. Dzięki tym działaniom Dolina Energii Odnawialnej będzie w stanie pokryć ponad 100% swojego zapotrzebowania energetycznego poprzez lokalną produkcję energii odnawialnej i do końca projektu osiągnie 75% samowystarczalności poprzez zarządzanie popytem. Ostatecznie ma to prowadzić do obniżenia kosztów energii dla końcowych klientów w porównaniu z obecnymi i prognozowanymi rynkowymi cenami energii.
 

Zespół badawczy REFORMERS opracuje, przetestuje i zastosuje zestaw narzędzi oraz bliźniaka cyfrowego doliny do identyfikacji najlepszych rozwiązań i ciągłej poprawy w kierunku samowystarczalnych dolin energii odnawialnej. Ambicją projektu jest całkowita eliminacja zużycia paliw kopalnych przez odbiorców energii w mieszkalnictwie poprzez dostarczanie ciepła pochodzącego z biomasy i z odzysku ciepła. Wraz z produkcją energii zielonego wodoru, wiatru, energii słonecznej i bioodpadów, projekt ten pomoże osiągnąć Alkmaar – flagowej dolinie energetycznej,  cel 100% pokrycia zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do 2050 roku

Osiągnięcia holenderskiej doliny flagowej będą starannie śledzone przez sześć satelitarnych dolin rozsianych po Europie. Te doliny skorzystają z wyników badań i doświadczeń z ich wdrażania w celu stworzenia własnych Dolin Energii Odnawialnej i przyczyniając się wspólnie do osiągnięcia celów #REPowerEU.

   

NAPE jest przede wszystkim firmą inżynierską doświadczoną w doradztwie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii przez budynki, w gospodarce komunalnej i przedsiębiorstwach oraz ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Miasto Konin jest jednym z miejsc replikacji Doliny Energii Odnawialnej w Alkmaar, będąc stolicą Wielkopolskej Doliny Energetycznej. Ta dolina powstaje w następstwie głębokiej transformacji gospodarczej regionu z intensywnego wydobycia i spalania węgla brunatnego do regionu dążącego do całkowitej neutralności klimatycznej dzięki produkcji biowodoru i maksymalnego wykorzystania innych zasobów energii odnawialnej pochodzącej ze słońca, odpadów i geotermii.

Dlatego NAPE będzie pełnić trzy role w ramach projektu:

  1. przekaźnik – odpowiedzialny za skuteczne wykorzystanie narzędzi REFORMERS przez miasto Konin. Oznacza to, że wspólnie z miastem stworzymy kompetentny zespół osób, które zapoznają się z narzędziami i będą je stosować w planowaniu strategicznym. Celem tego działania jest doprowadzenie regionu do bycia Doliną Energii Odnawialnej. Zespół inżynierów NAPE weźmie udział w testowaniu narzędzi REFORMERS przy użyciu danych dostarczonych przez miasto Konin. Narzędzia te będą dotyczyć oceny aspektów energetycznych i środowiskowych w regionie, zarządzania korporacyjnego i prawnego w jednostkach wdrażających strategię niezależności energetycznej, kwestii politycznych oraz modeli biznesowych niezbędnych do budowy niezbędnych struktur w dolinie energetycznej.
  2. praktyk– będziemy wspierać miasto w opracowaniu koncepcji systemu informacyjnego dotyczącego produkcji i konsumpcji energii w obszarze replikacji jakim w REFORMERS jest Miasto Konin, który zostanie wdrożony w trakcie realizacji projektu. Jest to niezbędne do skutecznego zarządzania Doliną Energii Odnawialnej. W ramach tego działania konieczne będzie zaangażowanie innych interesariuszy z sektora niepublicznego, w tym właścicieli wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przedsiębiorstw realizujących cele neutralności klimatycznej we własnym zakresie. Działanie to zrealizuje zalecenie miejskich założeń dotyczących planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowych, które zwróciły uwagę na konieczność wprowadzenia systemu monitorowania zużycia energii przez jednostki samorządowe, głównie budynki użyteczności publicznej, celem identyfikacji projektów poprawy efektywności wykorzystania energii i lepszego dostosowania zaopatrzenia w energię do zapotrzebowania, zgodnie z profilami jej zużycia.
  3. fasylitator – ze względu na uczestnictwo NAPE w wielu sieciach podmiotów skoncentrowanych na transformacji energetycznej w Polsce, będziemy aktywnie uczestniczyć w ocenie skuteczności narzędzi REFORMERS, głównie w warunkach polskich. Będziemy aktywnie promować działania REFORMERS i zachęcać inne regiony w Polsce do replikacji naszych działań, które w formie klastrów publiczno-prywatnych energii dążą do podobnych celów. Wykorzystamy własne kanały informacyjne i poszerzymy współpracę z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami sektora odpowiedzialnymi za dostarczanie miastom ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Na podstawie doświadczeń ze współpracy z Koninem będziemy przyczyniać się do polityki transformacji energetycznej zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi NAPE w fali renowacji budynków w Europie Środkowej i Wschodniej, będzie możliwe rozpowszechnianie wyników projektu w innych krajach regionu.