Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej

1. Co to jest cieplna moc zamówiona?

Rzeczywista moc cieplna to inaczej mówiąc ilość ciepła odebranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę (lub dostawcę) największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku może wystąpić w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (czyli np. temperatury zewnętrznej -20ºC dla Warszawy), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

 • pokrycia strat ciepła w obiekcie, co zapewni utrzymanie normatywnej temperatury (np. +20 ºC), i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45 ºC) w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

2. Dlaczego weryfikacja mocy zamówionej przyniesie oszczędności finansowe?

Z punktu widzenia finansowego moc zamówiona jest jednym z elementów wpływających na opłatę za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to wielkość stała określona w umowie o świadczenie usług ciepłowniczych, często przyjmowana na podstawie założeń projektowych lub obliczeń szacunkowych a nie rzeczywistego zapotrzebowania. Dodatkowo w wielu przypadkach nie była ona weryfikowana na przestrzeni lat, pomimo zmian dokonywanych na budynku. Mieszkańcy ponoszą wtedy zawyżone koszty ogrzewania. W budynkach prowadzone są różnego rodzaju usprawnienia, które wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło natomiast moc zamówiona pozostaje niezmienna. W takich przypadkach weryfikacja mocy zamówionej i złożenie wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego prowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych w skali roku.

3. Jakie rodzaje usługi oferujemy?

W ramach naszych usług możemy dla Państwa przygotować pełną dokumentację wymaganą w celu zmniejszenia mocy zamówionej dla budynku / grupy budynków tj.: Przeprowadzimy analizę umów na dostawę ciepła i zweryfikujemy możliwość zmniejszenia mocy. Przygotujemy również wniosek o zmniejszenie mocy. Podstawą do określenia aktualnej mocy zamówionej będą obliczenia, których wykonanie NAPE S.A. oferuje dwuwariantowo:

 • Metoda szacunkowa na podstawie pomiarów przy użyciu autorskiej metody obliczeniowej:
  • Odczyt historycznych danych godzinowych z bufora licznika ciepła (wymagany dostęp do węzła i licznika ciepła)
   lub
  • Pozyskanie historycznych danych godzinowych od dostawcy ciepła (uprawniony do wystąpienia o takie dane jest tylko właściciel budynku)
  • Analiza profilu zużycia ciepła i identyfikacja zależności pomiędzy zmiennymi wpływającymi na zużycie a wykonaną mocą średniogodzinową
  • Opracowanie raportu z analizy
 • Metoda obliczeniowa zgodna z obowiązującymi przepisami i normami, m.in. zgodnie z Polską Normą  PN–EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach”. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego:
  • Analiza dokumentacji budynku (arch.-bud. oraz instalacyjnej)
  • Opracowanie modelu obliczeniowego w programie Audytor OZC
  • Wykonanie obliczeń obciążenia cieplnego w warunkach normatywnych
  • Opracowanie raportu z analizy

Należy podkreślić, że raport z analizy uproszczonej będzie stanowił najbardziej miarodajną podstawę do określenia czy wykonanie zmniejszenia mocy jest zasadne wraz z wykazaniem mocy maksymalnej, którą mogą odebrać instalacje wewnętrzne w warunkach obliczeniowych. Czyli, wykaże zasadność wykonywania dalszych bardziej kosztochłonnych działań i opracowań.

4. Jak wygląda procedura zmniejszenia mocy zamówionej?

W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania w wyniku zmniejszenia mocy zamówionej konieczne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Według wymogów większości przedsiębiorstw ciepłowniczych dokumenty niezbędne do obniżenia mocy to: wniosek o zmniejszenie mocy, formularz aktualizacji zamówionej mocy cieplnej obiektu ciepłowniczego oraz obliczenia zapotrzebowania ciepła lub audyt energetyczny. Najczęściej z wnioskiem o zmianę mocy zamówionej należy wystąpić na początku roku (np. do połowy marca), aby uzyskać zmianę mocy przed początkiem kolejnego sezonu grzewczego.

5. Przepisy regulujące kwestie cieplnej mocy zamówionej (źródło: Urząd Regulacji Energetyki)

1) Stosownie do § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), to sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną. Należy jednak pamiętać, że zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

2) Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718) ograniczona jest częstotliwość zmian mocy zamówionej. I tak, wielkość zamówionej mocy cieplnej odbiorca ustala z przedsiębiorstwem energetycznym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej na okres co najmniej 12 miesięcy. Wielkość zamówionej mocy cieplnej może być zmieniona wyłącznie w terminach ustalonych w tych umowach.. Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego w terminie i w formie przewidzianej w umowie (najczęściej na początku roku kalendarzowego). W przypadku gdy zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, przedsiębiorstwo energetyczne, na mocy przepisu § 40 ust. 2 ww. rozporządzenia, może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej. Sprawdzenie odbywa się na warunkach określonych w § 40 ust. 3, ww. rozporządzenia, jeżeli zawarta z odbiorcą umowa nie stanowi inaczej.

3) W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą za stałą usługę przesyłową w określony w ww. rozporządzeniu sposób. Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową ( § 45 ust. 3, 4 i 5 ww. rozporządzenia).

W celu ustalenia czy w Państwa obiekcie można wykonać zmniejszenie mocy zamówionej oraz rozwiania wątpliwości na temat procedur formalnych zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Aby zadać pytanie lub zamówić usługę, prosimy o wypełnienie formularza, email lub kontakt telefoniczny.

tel.: 22 505 46 61
email: moc.zamowiona@nape.pl

Formularz kontaktowy