Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Poniżej przedstawiamy stanowisko Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. stoi na stanowisku, że przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) nie wprowadza żadnych istotnych zmian w stosunku do aktualnego Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz.U. 2018 poz. 1357). Metodyka opisana zarówno w aktualnym rozporządzeniu, jak i w przesłanym projekcie rozporządzenia zawiera daleko idące uproszczenia, powodujące brak praktycznego zastosowania ww. rozporządzenia w rzeczywistości. Wśród uproszczeń znajdują się:

  • brak możliwości uwzględnienia różnych okresów analizy,
  • brak możliwości uwzględnienia dyskontowania strumieni pieniężnych,
  • brak możliwości uwzględnienia indeksacji cen energii,
  • brak możliwości uwzględnienia sprzedaży energii produkowanej lub magazynowanej w budynku,
  • brak możliwości uwzględnienia innych niż energia i woda strumieni mediów (np. ścieki),
  • brak możliwości uwzględnienia kosztów zewnętrznych.

Dodatkowo oparcie obliczeń kosztów użytkowania na energii końcowej wyznaczonej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138) powoduje niedoszacowanie zapotrzebowania na energię do chłodzenia, a tym samym przedstawiona metodyka jest niewłaściwa dla budynków z chłodzeniem.

Przedstawione zastrzeżenia przekazane były także w trakcie konsultacji projektu aktualnie obowiązującego rozporządzenia, jednak nie zostały uwzględnione.

Uważamy, że brak jakichkolwiek zmian w metodyce liczenia kosztów cyklu życia przedstawionej w przesłanym projekcie rozporządzenia, po ponad 2,5 roku od obowiązywania aktualnej wersji rozporządzenia jest swoistym „krokiem w tył”.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.