Strona główna>Informacje>Akty prawne>Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

W powyższej Ustawie, która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r., w porównaniu do wcześniejszej ustawy na określoną kategorię przedsiębiorców (wszystkich dużych przedsiębiorców) nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Dodatkowo Ustawa zmienia procedurę wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Działanie to miało na celu uproszczenie procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej.

Poprzednie Ustawy wprowadziły system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych i zielonych certyfikatów). Na firmy energetyczne oraz niektóre podmioty działające na towarowej giełdzie energii nałożono obowiązek pozyskania określonej liczby certyfikatów.

Świadectwa efektywności energetycznej mogą otrzymać m.in. przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w technologie bardziej efektywne energetycznie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wymogiem uzyskania białych certyfikatów jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej i złożenie wniosku o przyznanie białych certyfikatów do Prezesa URE. Wyjątkowo do końca września 2017 roku można uzyskać białe certyfikaty za modernizacje przeprowadzone w przeszłości. Od 1 października 2017 roku będzie można je uzyskać tylko na przedsięwzięcia planowane, pod warunkiem złożenia wniosku przed rozpoczęciem modernizacji.

Obecnie, aby otrzymać białe certyfikaty trzeba przeprowadzić działania wskazane w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej informacj nt. przeprowadzania obowiązkowych audytów przez dużych przedsiębiorców można znaleźć w:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Dodatkowym aktem prawnym w dziedzinie efektywności energetycznej jest: