Warsztat: Szacowanie śladu węglowego budynków w Polsce – metodyka, doświadczenia, bariery

Warsztat realizowany w ramach projektu “Opracowanie metodyki oceny śladu węglowego budynków w Polsce”, realizowanego przez NAPE S.A. oraz Asplan Viak w ramach współpracy bilateralnej EEA Norway Grants odbyło się 14 maja 2024 roku w Wrszawie.
Pierwsza część warsztatu prowadzona była w języku angielskim, a dzięki obecności AS PLAN VIAK uczestnicy mieli okazję zapoznać się z norweskimi metodami i doświadczeniami w zakresie liczenia śladu węglowego dla budynków.
Druga cześć warsztatu miała charakter  partycypacyjny, a prowadzona dyskusja dotyczyła wypracowanej w ramach projektu propozycji krajowej metodyki liczenia śladu węglowego budynków w Polsce

Szczegółowy program znajduje się poniżej oraz do pobrania tutaj

Materiały dostępne po kliknięciu w tytuł wystąpienia

Kontakt z organizatorami: krajkiewicz@nape.pl

9:00 – 9:15
Wprowadzenie do projektu
Jerzy Kwiatkowski – NAPE S.A.
Prezentacja projektu „Opracowanie metodyki oceny śladu węglowego budynków w Polsce” realizowanego w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy NAPE S.A. oraz Asplan Viak.
9:15 – 9:45
Omówienie budynków testowych: założenia do obliczeń ich rozwiązań
Łukasz Hada  – NAPE S.A.
Opis metodyki badań w ramach projektu. Zaprezentowanie przyjętych budynków testowych wraz z założeniami do obliczeń śladu węglowego w cyklu życia wykonanych w ramach prac projektowych.
9:45 – 10:15
Napotkane problemy oraz propozycje ich rozwiązania
Anna Komerska, Łukasz Hada – NAPE S.A.
Omówienie doświadczeń z wykonanych obliczeń. Przedstawienie napotkanych trudności oraz propozycji ich rozwiązywania w ramach tworzonej krajowej metodyki wyznaczania śladu węglowego.
10:15 – 10:30
Przerwa 
10:30 – 11:45
Norweskie metody i doświadczenia
Norwegian methods and experience
AS Plan Viak

 LCA dla budynków norweskich, tło i metodologia;  Wrażliwość metodyki LCA,  wskaźniki niepewności;  LCA budynków od strony praktycznej.

Transfer Norweskich doświadczeń z liczenia śladu węglowego budynków. Zaprezentowana zostanie oficjalna metodyka liczenia wskaźnika GWP w cyklu życia stosowana w Norwegii. Omówione zostaną parametry wpływające na wynik obliczeń wraz z praktycznymi przykładami.

11:45 – 12:15
Q&A
Przewidywana jest dyskusja dotycząca doświadczeń w liczeniu śladu węglowego  budynku pomiędzy polskimi i norweskimi ekspertami. Rozmowy mają służyć pogłębieniu zrozumienia tematu oraz dążyć do rozwiązania kluczowych problemów.
12:15  – 13:15
Przerwa
13:15 – 14:00
Prezentacja wyników. Dyskusja
Beata Wasiołkowska – NAPE S.A.
Omówione zostaną wyniki obliczeń śladu węglowego budynku przeprowadzonych w ramach projektu „Opracowanie metodyki oceny śladu węglowego budynków w Polsce”. Wyniki ponad 20 wariantów obliczeń będą uzasadniać dokonane wybory w ramach zaproponowanej krajowej metody obliczeń.
14:00 – 14:45
Omówienie propozycji metodyki
Anna Komerska – NAPE S.A.
Zaprezentowana zostanie propozycja krajowej metodyki liczenia śladu węglowego budynków w Polsce. Metodyka uwzględniać będzie aktualne otoczenie prawne oraz stan zaawansowania wiedzy w Polsce.
14:45 – 15:00
Przerwa 
15:00 – 15:45
Omówienie krajowego programu szkoleniowego w zakresie metodyki liczenia śladu węglowego budynków
Jerzy Kwiatkowski – NAPE S.A.
Omówiony zostanie projekt ram krajowego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie liczby specjalistów świadczących usługi liczenia śladu węglowego budynków. Program uwzględniał będzie zarówno aspekty utrwalające wiedzę jak i umiejętności praktyczne.
15:45 – 16:15
Dyskusja nad dalszymi pracami

 

W ramach panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania będą mogli wymienić się spostrzeżeniami nad dalszymi pracami mającymi na celu wprowadzenie w Polsce krajowej metodyki liczenia śladu węglowego.
16:15 – 17:00
Podsumowanie i zakończenie warsztatu

 

Wyniki dyskusji z warsztatów zostaną podsumowane a uczestnicy dostaną możliwość zapoznania się z raportami końcowymi z projektu „Opracowanie metodyki oceny śladu węglowego budynków w Polsce”

Szkolenie realizowane w ramach projektu: Development of methodology of Carbon Footprint assessment for buildings in Poland finansowanie z EEA Norway Grants