Audyty energetyczne budynków

Szacunkowe obliczenie podstawowych wielkości pomocnych w wyborze strategii inwestycyjnej

Wstępny audyt odpowiada na następujące pytania:
 • Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?
 • Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?
 • Czy jest szansa na premię termomodernizacyjną lub remontową?
Więcej informacji

Audyt energetyczny/remontowy budynku mieszkalnego, wg ustawy o remontach i termomodernizacji

Wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji prowadzącej do obniżenia rachunków za ciepło na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody, z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną.
 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku.
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia.
Więcej informacji
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.

Audyt energetyczny budynku z uwzględnieniem efektywności energetycznej systemu BMS

Kompleksowa ocena energetyczna i ekonomiczna potencjalnych usprawnień automatyki budynkowej.
 • Optymalizacja nastaw eksploatacyjnych
 • Ograniczenie czasu pracy urządzeń HVAC
 • Optymalizacja algorytmów sterujących
Więcej informacji
 • Integracja systemów
 • Optymalizacja taryf zakupowych i mocy zamówionych

Przegląd energetyczny budynku - narzędzie przygotowania modernizacji energetycznej

Identyfikacja i diagnostyka elementów budynku odpowiedzialnych za jego efektywność energetyczną oraz określenie aktualnego poziomu zużycia energii.
 • Wskazuje kierunki głębokiej modernizacji prowadzącej do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynków.
 • Wskazuje kierunki głębokiej modernizacji prowadzącej do poprawy komfortu jego użytkowników.
 • Przyczynia się do poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budynków.

Więcej informacji
 • Wskazuje działania mające prowadzić do obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię.
 • Wskazuje działania mające zapewnić dłuższą żywotność i mniejszą awaryjność instalacji i urządzeń.

Audyt energetyczny lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych

Niezbędny przy tworzeniu planów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz studiów wykonalności. Potrzebny przy ubieganiu się o środki z:
 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Infrastruktura i Środowisko
Więcej informacji
 • Konkursów NFOŚiGW
 • Funduszu Termomodernizacyjnego i Remontowego BGK

Weryfikacje audytów energetycznych

Oceniamy audyty energetyczne dołączane do wniosków o środki z instrumentów finansowych.
 • Niezależna ocena ekspercka
 • Promocja instrumentów finansowych
Kontakt
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z bankami i instytucjami europejskimi

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zgodnie z normą PN-EN 16247

Procedura mająca na celu uporządkowanie i analizę informacji o urządzeniach energochłonnych oraz o zużyciu energii w przedsiębiorstwie.
 • Zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia
 • Ocena energochłonności poszczególnych obszarów
Więcej informacji
 • Określenie potencjału zmniejszenia energochłonności
 • Obowiązkowa procedura narzucona dużym przedsiębiorstwom zapisami ustawy o efektywności energetycznej

Audyt elektroenergetyczny budynków
produkcyjnych i urządzeń elektrycznych

Identyfikacja, zwymiarowanie oraz oszacowanie kosztów
i efektów przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia
energii przez budynki i urządzenia elektroenergetyczne zakładu
 • Ocena standardu energetycznego budynków
 • Warianty modernizacji
 • Optymalizacja zakresu inwestycji
Więcej informacji
 • Audyt oświetlenia i napędów elektrycznych
 • Audyt sieci przesyłowych i źródeł ciepła